Forskningsprosjekt


Barnet i kontekst: behandling av kroniske symptomer etter ervervet hjerneskade hos barn. En randomisert kontrollert studie.

Vitenskapelig tittel:
The Child-In-Context-Intervention (CICI): A randomized controlled trial addressing chronic symptoms of Pediatric Acquired Brain Injury.

Prosjektbeskrivelse:
Mange barn med ervervet hjerneskade får utfordringer på en rekke områder, f.eks. med å huske og konsentrere seg og følelsesmessige og sosiale vansker. Plagene er ofte varige, nye utfordringer kan vise seg over tid og livskvaliteten til barnet og familien kan bli redusert. Likevel finnes lite kunnskap om hvordan disse barna og familiene kan få det bedre når det har gått mer enn ett år siden skaden. Vi vil gjennomføre en studie med 80 barn der vi sammen med barnet og familien kommer frem til individuelle mål som det arbeides med både hjemme og på skolen. Halvparten vil få denne behandlingen, mens den andre halvparten vil få den oppfølgingen de hadde fra før. Studiens mål er å øke barnas livskvalitet og foreldres mestringsfølelse og å redusere hjerneskadesymptomer hos barna. Vi skal også undersøke om barna og foreldre får det bedre psykisk. I tillegg er det et mål at studien bidrar til bedret samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten, og mellom helsevesenet og skolen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1283 Prosjektstart: 01.02.2019 Prosjektslutt: 01.02.2029

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Marianne Løvstad
Forskningsansvarlig(e):  Sunnaas sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (NFR). Se vedlagt kontrakt fra NFR for detaljer. Både Statped, Sunnaas og OUS har noe egenfinansiering av prosjektet.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK