Forskningsprosjekt


Effekt av en helsekommunikasjons-intervensjon for nyretransplanterte.

Vitenskapelig tittel:
Testing the effect of a new health communication intervention for renal transplant recipients. A randomized controlled study

Prosjektbeskrivelse:
Tidligere forskning viser at nyretransplanterte pasienter kan ha mangelfull kunnskap om å leve som transplantert og at effekten av informasjon gitt i forbindelse med inngrepet avtar første året etter transplantasjon. Konsekvensen kan være redusert medikamentetterlevelse og health literacy. Hensikt med studien som utgår fra OUS er å teste ut en nyutviklet helseintervensjon blant 160 nyretransplantasjonspasienter gjennom et ikke-blindet randomisert to-ermet forskningsdesign. Kontrollgruppen mottar usual care, intervensjonsgruppen mottar usual care + intervensjon. Intervensjonen ble pilottestet høsten 2018. Den utgjør 4 motiverende MI-samtaler mellom pasient og sykepleier i løpte av de første 8 måneder etter transplantasjon. MI er en anerkjent samtaleteknikk for å oppnå en konstruktiv dialog om endring, motivasjon og mestring. Studiens hovedendepunkt er medikamentetterlevelse og health literacy, målt v baseline og regelmessige follow-ups de 2 første år etter transplantasjon.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1285 Prosjektstart: 01.10.2019 Prosjektslutt: 30.09.2025

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Marit Helen Andersen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse Sør-Øst-stipend finansierer lønn inkl. sosiale utgifter for PhD-stipendiat i hele prosjektperioden. Andre prosjektutgifter vil dekkes av OUS og UiO.



Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsefag ved UiO, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK