Forskningsprosjekt


Tannhelse og oral funksjon, livskvalitet og sosial deltakelse hos eldre pasienter som har erfart hjerneslag.

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet skal belyse hvilke sammenhenger det er mellom selvrapportert oral funksjon, tannstatus, livskvalitet og sosial deltakelse hos eldre med hjerneslag, samt hvordan disse funnene predikerer funn etter ett år. Studien skal gjennomføres i to faser. Fase 1 skal gjennomføres med et strukturert spørreskjema. Den gjennomføres ved rehabiliteiringsinstitusjoner i Østlandsomårdet. Fase 2 går over lengre tid og er knyttet til endring og prediksjon. Denne delen skal gjennomføres ved intervju. Det skal rekrutteres 340 slagrammede og av disse skal 85 være tannprotesebrukere. Behandlingspersonalet ved rehabiliteringsinstitusjonen skal rekruttere og informere informantene. De som samtykker til å delta, vil også blir kontaktet for oppfølgende studie etter ett år. Ulempen for deltakerne vurderes til å dreie seg om tidsbruk og belastning med å snakke om tannstatus og mestring nevnes. Datamaterialet skal slettes ved prosjektslutt 31.12.2012.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/2992 Prosjektstart: 01.01.2011 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Astrid Bergland
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
02.12.2010 REK sør-øst