Forskningsprosjekt


Hvordan påvirker sosioøkonomiske forskjeller kreftforløp i Norge

Vitenskapelig tittel:
Socio-economic differences in diagnostics, treatment and follow-up of cancer patients in Norway: use of integrated real-world data.

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Dette er del av en internasjonal registerstudie der 24 europeiske land deltar. Det overordnede målet er å fremme rask implementering av vitenskapelige fremskritt fra kreftforskningen i helsetilbudet til befolkningen. Studien inngår i arbeidspakke 7 i iPAAC-JA som er ledet og koordinert av Istituto Superiore di Sanità fra Roma, Italia. I arbeidspakke 7 skal det gjennomføres pilotstudier på tykk- og endetarmkreft, bukspyttkjertelkreft og melanompasienter. I tillegg til Norge, deltar representanter fra tilsvarende helseinstitusjoner i 8-12 europeiske land. I Norge forholder prosjektgruppen seg til og samarbeider med et helseinstitutt (Istituto Superiore di Sanità) fra Roma, Italia. Data vil harmoniseres og analyseres for hvert land separat. Resultatene vil sammenstilles for å danne et bilde av sosial ulikhet i samfunnet og dens betydningen på et helhetlig kreftforløp og kostnader i Europa. Det vil fokuseres på å bruke «real-world» data fra nasjonale helseregistrene. Man skal undersøke om pasientens sosioøkonomiske bakgrunn har betydning for sykdomsforløpet. Tre ting skal undersøkes: 1. Hvordan sosioøkonomiske faktorer, patologiske hendelser og kroniske co-sykdommer påvirker sykdomsbildet fra diagnose til terminal pleie eller rehabilitering. 2. Vurdere hvordan sosioøkonomiske faktorer, patologiske hendelser og kroniske co-sykdommer påvirker behandlingen av pasienten. 3. Evaluere hvordan sosioøkonomiske faktorer, patologiske hendelser og kroniske co-sykdommer påvirker (øker/reduserer) behandlingskostnadene gjennom sykdomsforløpet. Det skal innhentes opplysninger fra Kreftregisteret og kvalitetsregistre for kreft, Norsk Pasientregister, Reseptregisteret, Folkeregisteret, Dødsårsaksregisteret og Medisinsk fødselsregister. Det er vedlagt en variabelliste til søknaden. Antall prevalente pasienter er totalt ca. 61 000 (rektum ca. 12 000, tykktarm ca. 22 000, melanom ca. 26 000 og bukspyttkjertel ca. 1 000), alle diagnostiserte med de fire kreftformene, bosatt i Norge pr 1. januar 2018 og er i live, skal følges ett år fram og to år tilbake i tid (1. jan 2016 – 1. jan 2019). iPAAC JA har valg ut de fire kreftformene på bakgrunn av at de er enten meget utbredt (kreft i colon og rektum), har en dårlig prognose (pankreaskreft) eller at det nylig har blitt tilgjengelig nye legemidler (melanom - immunoterapi). Det søkes om fritak fra kravet om å innhente samtykke fra samtlige pasienter/studiedeltakere.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2019/623 Prosjektstart: 01.05.2019 Prosjektslutt: 30.04.2025

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Mari Nygård
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

80% EU's 3. Ramme Helseprogram

20% egen finnansering (Kreftregisteret)Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon

Behandlet i REK
DatoREK
09.05.2019 REK sør-øst