Forskningsprosjekt


Pilotstudie for intermitterende behandling med ibrutinib hos pasienter med kronisk lymfatisk levkemi

Vitenskapelig tittel:
A pilot study on intermittent and repeated dosing of ibrutinib in the treatment of patients with advanced-phase chronic lymphocytic leukemia

Prosjektbeskrivelse:
Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) er den vanligste formen for leukemi i Norge. Tablettbehandling med ibrutinib er godkjent i Norge og er effektiv behandling også hos de med dårligst prognose. Observasjonsstudier har vist at ca 50% slutter med ibrutinib enten pga bivirkninger eller redusert virkning av medikamentet (toleranseutvikling). Av de som slutter grunnet bivirkninger er det mange som forblir i stabil fase uten behov for annen behandling. Denne pilotstudien vil teste intermitterende ibrutinibbehandling hos KLL-pasienter som har brukt ibrutinib i minst 6 måneder og oppnådd respons (partiell remisjon). Med intermitterende behandling håper man å redusere bivirkninger og toleranseutvikling mot ibrutinib. Pasientene følges tett, og ibrutinibbehandlingen startes igjen hvis sykdommen gir symptomer. Ved oppnådd stabil sykdom vil man igjen stoppe behandlingen inntil nye symptomer. Studien vil vurdere sikkerhet, forekomst av bivirkninger og behov for andre behandlinger enn ibrutinib.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/786 EudraCT-nummer: 2017-001990-17 Prosjektstart: 01.07.2019 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Emadoldin Feyzi
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forsker/lege-initiert forskning.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
05.06.2019 REK midt