Forskningsprosjekt


Russ og rus

Vitenskapelig tittel:
Tverrsnittsstudie av rusmiddelbruk hos russ i Bergensområdet.

Prosjektbeskrivelse:
Målsetningen med prosjektet er å studere forekomsten av rusmidler i urin og selvrapportert rusmiddelbruk hos et utvalg sisteårselever på videregående skole i Bergensområdet under russetiden. Sisteårselever vil bli rekruttert til studien fra 3 videregående skoler i Bergensområdet (n=150). Samtykkende elever vil bli bedt om å fylle ut et selvrapporteringsskjema, samt avlegge en urinprøve. Både spørreskjema og urinprøve leveres anonymt til datainnsamler. Selvrapporteringsskjemaet vil inneholde spørsmål om kjønn, samt bruk av rusmidler de siste 48 timer, i russetiden for øvrig og gjennom livet. Det vil videre bli spurt om holdning knyttet til bruk av rusmidler. Urinprøvene avlegges uovervåket, og oppbevares kjølig inntil de når laboratoriet. De vil der bli frosset ned, og siden analysert. Urinprøveresultat og spørreskjema kobles, men er begge anonymiserte.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/365 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 01.01.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jan Schjøtt
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi, Haukeland universitetssjukehus.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon

Behandlet i REK
DatoREK
20.03.2019 REK sør-øst
12.06.2019 REK sør-øst