Forskningsprosjekt


DCVAS- ACR/ EULARs samarbeidsstudie for nye klassifikasjons- og diagnostiske kriterier for systemiske vaskulitter

Vitenskapelig tittel:
DCVAS ACR/EULAR endorsed study to develop classification and diagnostic criteria for primary systemic vasculitis

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet gjelder registrering av kliniske data for å etablere nye diagnostiske kriterier for systemiske vaskulitter og for kunne å utarbeide nye klassifikasjonskriterier for tilstander. Studien organiseres som en internasjonal multisenterstudie ledet fra University of Oxford. 40 senter deltar i studien. 10 – 15 pasienter inkluderes fra Norge. Det skal etableres en gruppe med vaskulitt og en kontrollgruppe med pasienter som har lignende symptomer. Data fra journal om kliniske, laboratorie- og røntgenologiske funn skal registreres. Det kan tas blodprøver, urinprøver og vevsprøver til analyser, også genetiske analyser. Det legges opp til å innhente samtykke fra pasientene og et informasjonsskriv med samtykkeerklæring er utarbeidet, et for pasienter med vaskulitt og et for pasienter med lignende symptomer. Det gis et eget alternativ for de som samtykker til å avgi biologisk materiale til studien. Prosjektet skal avsluttes 30.11.2012. Det skal opprettes en forskningsbiobank med tittelen: ”University of Oxford.” Det planlegges å gjøre genetiske undersøkelser.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/2980 Prosjektstart: 01.12.2010 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Andreas Diamantopoulos
Forskningsansvarlig(e):  Revmatologisk avdeling
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
02.12.2010 REK sør-øst
14.02.2013 REK sør-øst