Forskningsprosjekt


Sarkoidose; klinikk og prognose gjennom 30 år

Vitenskapelig tittel:
Sarkoidose: Sykdomsforløp gjennom 30 år, betydning av genetikk og biomarkører. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)

Prosjektbeskrivelse:
Sarkoidose er en betennelsessykdom som kan ramme de fleste vev i kroppen, oftest lunger og nærliggende lymfekjertler. Årsaken er ukjent, sykdomsforløpet varierer betydelig, og gode prognostiske markører mangler. Hovedmål med studien er å finne prognostiske faktorer for sykdomsforløp og overlevelse. Datamaterialet hentes fra HUNT og Sykehuset Levangers journalarkiv. Alle som deltok i HUNT 1 (1984-86) fikk foretatt skjermbildefotografering. Ved mistanke om sykdom ble disse videre utredet av lungelege, og alle som fikk diagnosen sarkoidose har gått jevnlig til kontroll på sykehuset. Mange av pasientene med sarkoidose har også deltatt i HUNT 2 og 3. Totalt har man opp mot 30 års klinisk oppfølging av ca 200 sarkoidosepasienter. Materialet blir koplet til bl.a urin - og blodanalyser for betennelsesmarkører, genetiske analyser, og til dødsårsaksregisteret for å finne risikofaktorer av betydning for livskvalitet, prognose og overlevelse for pasientene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/655 Prosjektstart: 01.05.2019 Prosjektslutt: 30.04.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Solfrid Romundstad
Forskningsansvarlig(e):  Helse Nord-Trøndelag HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er søkt PhD stipend, men ennå ikke innvilget penger.  

Foreløpig finansierer man derfor oppstart av prosjektet ved vanlig klinisk stilling, og hvor eks overlegepermisjoner kan brukes til gjennomgang av journaler. Videre vil man prøve å rekruttere medisinstudent til journalgjennomgang som ledd i studentoppgave. Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD, post.dok
Materiale fra biobank:
HUNT Biobank
Behandlet i REK
DatoREK
09.05.2019 REK sør-øst