Forskningsprosjekt


Smertelindring av hoftebruddpasienter i akuttmottak

Vitenskapelig tittel:
Acute pain in hip fracture patients -Pain management in the Emergency Department

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Hensikten med prosjektet er å undersøke om sykepleier med spesialopplæring kan gi optimal smertelindring ved å sette nerveblokade på personer med hoftebrudd i en akutt fase, og om sykepleiers behandling er like god som behandling med nerveblokade gitt av anestesilege. Bakgrunnen for prosjektet er at personer med hoftebrudd ofte ligger lenge i akuttmottaket på norske sykehus før de får optimal smertebehandling med nerveblokade, fordi anestesileger som vanligvis gir denne behandlingen, har mange oppgaver og ikke alltid kan komme til akuttmottaket raskt. Studien skal gjennom tre delstudier gi kunnskap om: 1) et opplæringsprogram gir sykepleiere tilstrekkelig kompetanse til å sette nerveblokade (utforskende design). 2) pasienter med hoftebrudd får raskere og god smertebehandling ved at sykepleiere setter nerveblokade (eksperimentelt design). 3) involvert helsepersonells erfaringer med prosjektet (kvalitativt). I delstudie 1 skal fem studiesykepleiere læres opp til å sette nerveblokade og 15 pasienter vil inkluderes i opplæringsdelen. Hver sykepleier skal sette blokade tre ganger under veiledning. Etter behandlingen vil det foretas et intervju med pasienten om deres erfaringer. Delstudie 2 er en randomisert kontrollert studie der 25 pasienter skal få satt nerveblokade av sykepleier innen et tidsvindu på 2 timer etter innleggelse, og 25 pasienter skal få nerveblokadebehandling av anestesilege når han/hun har tid slik det foregår i vanlig klinisk praksis. Delstudie 3 er en kvalitativ evalueringsstudie der man skal evaluere helsepersonells erfaringer med oppgaveglidning i delstudie 1 og 2. Medisinske opplysninger fra journal skal innhentes og effekt skal måles med angivelse av smerter ifølge en standardisert skala. Det vil bli innhentet samtykke fra pasienter før de inkluderes i studiens del 1 og 2, og det er utarbeidet to separate informasjonsskriv for hver delstudie. Prosjektet har tidligere fått avslag i REK sørøst B (2018/2203) da protokollen var for mangelfull og det ikke var vedlagt samtykkeskriv. Det er derfor de nå sender denne nye søknaden til REK. Hilde Eide ble erklært inhabil og fratrådte under komiteens behandling av prosjektet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2019/343 Prosjektstart: 01.09.2019 Prosjektslutt: 31.03.2024

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Espen Lindholm
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset i Vestfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien er et ledd i en ph.d løp der 50% lønn betales i 6 år av Sykehuset i Vestfold. Utgifter forbundet med opplæring av studiesykepleier, ultralydmaskin, medikamenter, CRF-permer og liknende dekkes innenfor ordinær drift av Sykehuset i Vestfold.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Person Centred Healthcare, Nivå: Ph.d
Behandlet i REK
DatoREK
19.03.2019 REK sør-øst
09.05.2019 REK sør-øst