Forskningsprosjekt


Målrettede rehabiliteringstiltak

Vitenskapelig tittel:
Målrettede rehabiliteringstiltak -utvikling av mer målrettede tiltak for rehabilitering av arbeidstakere med muskel- og skjelettlidelser

Prosjektbeskrivelse:
Det er en uttalt politisk målsetning i Norge å gjøre det som er mulig for å bistå personer med nedsatt funksjonsevne til arbeidsdeltakelse. Allikevel utgjør personer med muskel- og skjelettlidelser en av de største gruppene når man ser på sykefravær og uførhet (St.meld.nr.9 2006-2007). Forskning viser at forhold hos individet alene, sjelden forklarer sykefravær, men at sykefravær og tilbakeføring til arbeid foregår i samspillet mellom individet og omgivelsene (Krokstad & Westin, 2004). Fraværsfaktorene i arbeidslivet er også vist å ikke nødvendigvis være er de samme som de som fremmer nærvær og arbeidsdeltakelse (Mackenbach, Van Den Bos, Van De Mheen, Stronks, 1994; Lindberg, Josephson, Alfredsson, & Vingård, 2006; Lillefjell, 2008). Formålet med forskningsprosjektet er å frembringe kunnskap om fravær og nærversfaktorer for utvikling av mer målrettede tiltak for tilbakeføring til arbeid av langtidssykemeldte med muskel- og skjelettlidelser.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2961 Prosjektstart: 01.12.2010 Prosjektslutt: 30.04.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Monica Lillefjell
Forskningsansvarlig(e):  Høgskolen i Sør-Trøndelag
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
02.12.2010 REK nord