Forskningsprosjekt


Forekomst og prognostisk betydning av tumorinfiltrasjon i lymfekar og blodkar ved blærekreft behandlet med radikal cystectomi

Vitenskapelig tittel:
Prevalence and prognostic significance of tumour cell invasion in blood and lymphatic vasculature in patients with bladder cancer treated with radical cystectomy.

Prosjektbeskrivelse:
Vi ønsker å utføre en retrospektiv studie på biologisk materiale fra pasienter behandlet med operativ fjerning av urinblæren pga blærekreft. Vi ønsker å kartlegge forekomsten av kreftcelleinfiltrasjon i i hhv. blod-og lymfekar og undersøke om det er forskjeller knyttet til overlevelse om svulstceller sprer seg i enten blod eller lymfekar. Studien vil innebære mikroskopisk regranskning av biologisk materiale (operasjonspreparater fra Patologiavdelingens diagnostiske biobank) der vi vil bruke immunhistokjemisk metode på en representativ vevsblokk med kreftvev for å skille mellom blod og lymfekar. Det vil være interessant å kartlegge evt assosiasjoner mellom allerede kjente prognostiske histopatologiske variabler og de to ulike spredningsveiene når det gjelder overlevelse. Vi vil inkludere ca 252 pasienter operert med fjerning av urinblæren ved Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg i tidsrommet 2000-2016. Pasientene har avgitt bredt samtykke under Urologisk Virksomhetsregister.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/532 Prosjektstart: 01.02.2019 Prosjektslutt: 01.02.2029

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Erik Skaaheim Haug
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset i Vestfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg v/ interne forskningsmidler, se vedlegg. Avtalefestet overlegepermisjon.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Materiale fra biobank:
Den diagnostiske biobank ved Patologiavdelingen, Syekhuset i Vestfold HF, Tønsberg
Behandlet i REK
DatoREK
08.05.2019 REK sør-øst