Forskningsprosjekt


BRAINMINT: Hjernefunksjon og mental helse i ungdomsårene

Vitenskapelig tittel:
Brains and minds in transition (BRAINMINT): Parsing the heterogeneous developmental and genetic architecture of risk and resilience in the adolescent brain

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Formålet med studien er å studere plastisitet i hjernen under ungdomsårene. I prosjektet skal man undersøke samspillet mellom genetiske, hjerne-biologiske og miljømessige/sosiale variabler, både for å forstå og kartlegge normal hjerneutvikling, samt avdekke hvordan abnormal utvikling henger sammen med psykiske symptomer. Ungdomsårene er en periode av livet med store fysiske, sosiale og psykologiske endringer. Ungdomshjernen er plastisk, og det muliggjør den raske utviklingen fra barndom til voksen. Samtidig ser man en økt risiko for å utvikle psykiske lidelser i denne livsfasen. Ca. 1000 deltakere skal rekrutteres per år over en 5-årsperiode, dvs. totalt ca. 5000 deltakere, og 300 av disse vil bli invitert til å følges longitudinelt, dvs. med 2-3 MR undersøkelser over en 4-5-årsperiode. Studien er en populasjonsbasert studie der deltakerne vil rekrutteres fra Mor-Barn-kohorten (MoBa). Deltakerne i MoBa ble rekruttert før fødsel, og vil i 2020 være mellom 11 og 19 år. Kun et lite mindretall vil være yngre enn 12 år ved inklusjon. I prosjektet vil en sammenstille data fra hjerneavbilding, mål på kognisjon og psykisk helse, samt biologiske mål. Det skal innhentes og sammenkobles relevant informasjon om deltagerne som er lagret i pasientjournal og offentlige registre (Folkeregisteret, Medisinsk fødselsregister (MMFR), System for vaksinasjonskontroll (SYSVAK), Norsk pasientregister (NPR), samt familie og husholdningsstatistikken til Statistisk Sentralbyrå). I tillegg skal data sammenkobles med tidligere innhentet informasjon i MoBa. Prosjektet skal i tillegg samle inn MR- og EEG-data, spørreskjema, kognitive funksjonsmål, samt blod for å måle biomarkører (f.eks. inflammatoriske/immunologiske markører, cytokiner osv.), og genanalyser (f.eks. genekspresjon/metylering). Det skal innhentes følgende opplysninger fra sentrale registre: Medisinsk fødselsregister (MMFR): Evt. fødselskomplikasjoner ved mors fødsel, varighet svangerskap (ved mors fødsel), fødselsvekt og fødselslengde. System for vaksinasjonskontroll (SYSVAK): Hvilke vaksiner deltaker har tatt samt når (vaksinasjonsprogram + et ytterligere vaksiner) med særlig fokus på H1N1/Pandemrix v/epidemi 2010/2011 Norsk pasientregister (NPR): Tidligere registrerte diagnoser og behandling i spesialisthelsetjenesten. Alle deltakere vil bli bedt om å signere to informerte samtykker: 1) Det første samtykket dekker deltakelse i ulike delene av prosjektet, herunder MR av hjerne/kropp, EEG, kognitiv testing, nettskjemaer, blodprøver, informasjon fra helseregistre. Her vil det også bes om samtykke til at man kan kontakte deltakeren igjen ved en senere anledning, samt til at data kan deles med andre forskere. 2) Det andre samtykket dekker inklusjon av biologisk materiale (blod) i generell biobank. For deltakere under 16 år vil foreldrene signere samtykket. Deltakere over 16 år vil selv signere samtykket, som er tilpasset aldersgruppen. Deltakere under 12 år vil også motta en informasjonsbrosjyre tilpasset aldersgruppen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2019/943 Prosjektstart: 01.05.2019 Prosjektslutt: 01.05.2050

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Lars Tjelta Westlye
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Denne studien er finansiert av Det europeiske forskningsrådet (ERC), Norges forskningsråd og Helse Sør-Øst. Ingen av disse finansieringskildene har økonomiske interesser relatert til forskningsresultatene og er ikke på noen måte involvert i publikasjonen av resultatene. Det kan foreligge føringer for å gjøre forskningen og data tilgjengelig.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
13.06.2019 REK sør-øst