Forskningsprosjekt


BRAINMINT: Hjernefunksjon og mental helse under svangerskapet

Vitenskapelig tittel:
Brains and minds in transition (BRAINMINT): Maternal brain and mental health during pregnancy

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Formålet med prosjektet er å få økt kunnskap om hjernehelsen til kvinner før, under og etter svangerskap. Graviditet er en av de mest dynamiske periodene i en kvinnes liv, med betydelig potensial for fysisk og mental endring. Denne biologiske sensitiviteten muliggjør vekst og tilpasning til nye utfordringer, men kan også, kombinert med en eksisterende sårbarhet og/eller negative aktuelle livshendelser, føre til økt risiko for utbredte psykiske lidelser. Formålet med studien er å få økt kunnskap om hjernehelse hos mor under og etter graviditet, samt hvordan endringer i hjernen og kroppen samspiller med miljømessige påvirkninger for å påvirke helsen på godt og vondt underveis og etter denne store overgangen i livet. Man vil benytte en kombinasjon av hjerneavbildningsmetoder og biologiske mål (inkludert målinger på immunsystemet), kombinert med mål på kognitiv funksjon og mental helse. På sikt vil resultatene fra denne studien kunne brukes til å utvikle bedre behandling av gravide, og ved å øke forståelsen av vanlige årsaker, utvikle bedre behandling for en rekke utbredte psykiske lidelser. Man ønsker å rekruttere tre ulike grupper av kvinner, totalt 250 i hver gruppe: 1. Kvinner som planlegger å bli gravide innen 6 måneder, og blir det. 2. Kvinner som planlegger å bli gravide innen 6 måneder, og men ikke blir gravide. Dette blir en kontrollpopulasjon. 3. Kvinner som allerede er gravide. Deltakerne vil bli undersøkt opptil 6 ganger i løpet av studien, i forkant, underveis og etter graviditet. Undersøkelsene vil inkludere: - MR-undersøkelse (gjelder ikke de gravide i gruppe 3). - EEG-undersøkelse. - Kognitiv funksjonskartlegging. - Kartlegging av personlighet (søvnmønster, psykiske vansker, sosiale nettverk, alkohol/rus). - Blodprøver for DNA-analyse (genotyping og gen-ekspresjon/RNA) og biomarkører (immunologiske markører, inflammasjonsmarkører, cytokiner etc.). De genetiske analysene antas ikke å kunne ha prediktiv verdi. Dersom det oppdages tilfeldige genetiske avvik med behov for oppfølging gis tilbud om genetiske veiledning hos avdeling for medisinsk genetikk, OUS. Blodprøvene som samles inn skal lagres i en generell biobank, tilhørende TOP-studien ved ansvarshavende Ole A. Andreassen (FHI:35360, arkivnr. FHI: 02/2428). Blodprøver skal overføres til DeCode, Island, for genotyping. Blodprøvene vil bli destruert etter analyse. Man ønsker å sammenkoble relevant informasjon fra deltakernes pasientjournal med offentlige registre, slik som Folkeregisteret, Medisinsk fødselsregister, System for vaksinasjonskontroll, Norsk Pasientregister samt familie og husholdningsstatistikken til Statistisk Sentralbyrå. Det er planlagt samarbeid med Storbritannia, USA, Tyskland og Nederland. Det vil være aktuelt å slå sammen data fra dette prosjektet med data samlet inn i disse landene.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2019/345 Prosjektstart: 01.05.2019 Prosjektslutt: 31.12.2050

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Lars Tjelta Westlye
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Denne studien er finansiert av Det europeiske forskningsrådet (ERC), Norges forskningsråd og Helse Sør-Øst. Ingen av disse finansieringskildene har økonomiske interesser relatert til forskningsresultatene og er ikke på noen måte involvert i publikasjonen av resultatene. Det kan foreligge føringer for å gjøre forskningen og data tilgjengelig.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
19.03.2019 REK sør-øst
09.05.2019 REK sør-øst