Forskningsprosjekt


MicroRNA for diagnose og prediksjon av forløpet av Alzheimers sykdom

Vitenskapelig tittel:
Blood-based microRNA for diagnosis and prediction of the course of Alzheimer's disease

Prosjektbeskrivelse:
Antall personer med demens vil dobles fram til 2050. Det er viktig å finne metoder for presis demensdiagnostikk og for å kunne forutsi hvilke pasienter som vil ha en rask sykdomsutvikling. Demens ved Alzheimer’s sykdom (AD) er den vanligste formen for demens. De biologiske endringene i hjernen finner sted mange år før demenssymptomer oppstår, og det er mangel på biologiske prøver som kan diagnostisere AD. MicroRNA er små epigenetiske biter som er med på å finjustere genenes proteinproduksjon. Målet med dette prosjektet er å undersøke om undersøkelser av microRNA i en blodprøve kan brukes for å skille personer med AD fra personer uten kognitiv svikt. I tillegg vil vi undersøke om variasjoner av microRNA kan predikere forløpet av sykdommen. Prosjektet vil inkludere blodprøver fra til sammen 400 personer med AD, mild kognitiv svikt (MCI), subjektiv kognitiv svikt (SCI) og uten kognitiv svikt, rekruttert fra hukommelsesklinikker i Norge. Mer enn 2000 microRNA vil bli undersøkt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/242 Prosjektstart: 14.02.2019 Prosjektslutt: 31.12.2026

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Sverre Bergh
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Innlandet HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Post doktoral stipendiat lønn finansieres av Helse Sør-Øst, det søkes Sykehuset Innlandet om finansiering for microRNA analyser.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Post doc
Materiale fra biobank:
Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten (NorKog)
Etablering av normalmateriale for spinalvæskeundersøkelser og MR av hjernen hos eldre
Behandlet i REK
DatoREK
20.03.2019 REK midt