Forskningsprosjekt


Betydningen av beta-adrenerg signalering ved tilbakefall og metastasering av prostatakreft

Vitenskapelig tittel:
The role of beta-adrenergic signaling for prostate cancer recurrence and metastasis

Prosjektbeskrivelse:
Hver tredje pasientene som opereres for prostatakreft vil oppleve tilbakefall. Vi vil avklare om bruk av beta-blokkere vil redusere risikoen for progresjon ved å analysere data fra kreftregisteret, reseptregisteret, dødsårsaksregisteret og norsk pasientregister. Kun 17% av pasientene som tilbys lymfekjertel disseksjon i bekkenet (PLND) får påvist lymfekjertelmetastaser. Siden PLND er tidkrevende og forbundet med komplikasjoner, trengs det biomarkører som identifiserer pasientene med positive lymfekjertler. Hver femte pasient responderer ikke på hormonbehandlingen og er dessuten er assosiert med betydelige bivirkninger. Også her trengs det nye biomarkører. Beta-adrenergereseptorer (ADRB2) er vist å regulere metastasering og vi har vist at ADRB2 også kontrollerer utvikling av behandingsresistens. Vi vil derfor bruke vev fra Prostatabiobanken til å avklare om ADRB2 kan predikere risiko for metastatisk sykdom og respons på hormonbehandling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/644 Prosjektstart: 01.02.2019 Prosjektslutt: 31.12.2029

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kristin Austlid Taskén
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Oslo universitetsykehus, Universitetet i Oslo, Helse Sør-Øst og Kreftforeningen finanisere lønn og drift til prosjektetForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Lik

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD student
Materiale fra biobank:
Register og biobank for urologiske sykdommer (Prostatabiobanken)
Behandlet i REK
DatoREK
09.05.2019 REK sør-øst