Forskningsprosjekt


Motivasjonsutvikling i behandlingsstart

Vitenskapelig tittel:
En kvalitativ studie om utvikling av motivasjon i behandlingsstart for unge voksne rusmisbrukere

Prosjektbeskrivelse:
Unge mennesker med rusrelatert problematikk har som oftest en svært ambivalent holdning til behovet for endring av sine rusmiddelvaner. Arbeidet med å utvikle en motivasjon for endring i en tidlig fase er derfor en svært krevende oppgave. I dette prosjektet vil en undersøke utviklingen av motivasjon i en slik tidlig fase og mer spesifikt undersøke i hvilken grad og i tilfelle på hvilken måte brukere og fagpersoner opplever det standariserte kartleggings/vurderingsverktøyet Dudit-e som et nyttig verktøy i denne prosessen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2999 Prosjektstart: 01.11.2010 Prosjektslutt: 30.06.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Sverre Nesvåg
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Stavanger
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i Helse og sosialfag med fokus på brukerperspektivet, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
25.11.2010 REK vest