Forskningsprosjekt


Å vokse som menneske. Identitetsutvikling hos voksne i behandling og utdanning

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan to forskjellige opplæringstilbud kan styrke identitetsopplevelsen hos pasienter med alvorlig psykisk sykdom. Det ene tilbudet er læringsteoretisk forankret, Minihøyskolen i Herning i Danmark, det andre basert på en medisinsk modell, døgnenhet ved Lillestrøm DPS. Det er en kvalitativ studie der 8-12 pasienter og et tilsvarende antall behandlere i Norge vil bli intervjuet med et livsformsintervju. Samme antall elever og lærere ved Minihøyskolen i Herning vil bli intervjuet etter samme mal. Elementer ved de to oppleggene vil bli vurdert med henblikk på om de er fremmende og eventuelt hemmende på identitetsutviklingen til pasientene. Både pasientenes/elevenes og behandlernes/lærernes opplevelse og vurdering av tiltakene vil bli registrert. Intervjuene vil bli tatt opp på elektronisk medium og transkribert. Det skal gjennomføres en kvalitativ innholdsanalyse rettet met de ovennevnte problemstillinger. Det er utarbeidet informasjonsskriv med samtykkeerklæringer for de ulike gruppene som skal inkluderes i studien. Datasikkerhet og dataoppbevaring virker tilfredsstillende ivaretatt. Kun anonymiserte data vil bli oppbevart etter prosjektslutt.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/3357 Prosjektstart: 15.09.2010 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Torleif Ruud
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: Phd
Behandlet i REK
DatoREK
13.01.2011 REK sør-øst
14.06.2012 REK sør-øst
17.09.2015 REK sør-øst
18.01.2018 REK sør-øst