Forskningsprosjekt


Postoperativ smertebehandling av barn på kirurgiske barneavdelinger - intervensjonsstudie

Vitenskapelig tittel:
Pediatric postoperative pain management in surgical wards - an intervention study

Prosjektbeskrivelse:
Ubehandlet smerte kan få uheldige konsekvenser som unødvendig lidelse, økt fare for komplikasjoner, økt risiko for morbiditet og mortalitet, samt lengre sykehusopphold og økte kostnader. Helsepersonell som jobber på kirurgiske barneavdelinger har en viktig rolle og ansvar i forhold til postoperativ smertebehandling av barn. Få studier har undersøkt postoperativ smertebehandling av barn, og det er derfor behov for å undersøke dette nærmere. Studiens hensikt er å kartlegge postoperativ smertebehandling av barn på kirurgiske barneavdelinger. Studien har et pre-post intervensjonsdesign (baseline, samt 1mnd, 6mnd og 12mnd etter intervensjonen). Intervensjonen vil bestå av temadager og veiledning. Studien gjennomføres ved fire store kirurgiske barneavdelinger på et universitetssykehus i Norge. Studien vil deles inn i flere faser og det vil bli brukt ulike metodiske tilnærminger (spørreskjema, observasjon av klinisk praksis, fokusgruppeintervju av helsepersonell og intervju av barn).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/388 Prosjektstart: 08.04.2019 Prosjektslutt: 31.12.2026

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Morten C. Moe
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien er finanisert av Oslo universitetssykehus. Det søkes om midler til å dekke gjennomføringen av intervensjonen. Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
14.03.2019 REK nord
23.05.2019 REK nord