Forskningsprosjekt


Kirurgi ved tykktarmskreft

Vitenskapelig tittel:
Morbiditet og mortalitet etter kirurgisk behandling av tykktarmskreft ved et lokalsykehus med lavt operasjonsvolum

Prosjektbeskrivelse:
Kolorektal kreft er en av de hyppigste kreftformene i Norge. Ved kreft i tykktarmen er kirurgisk behandling det eneste behandlingsalternativet med kurativt potensial. Kvaliteten på behandlingen er i enkelte studier vist å være avhengig av operasjonsvolumet ved sykehuset. Etter kirurgi er det både postoperativt og i et lengre tidsperspektiv risiko for komplikasjoner, samt mulighet for tilbakefall og død av kreft. Hensikten med prosjektet er å se på forekomsten av korttids- og langtidsmorbiditet og mortalitet etter kirurgi for tykktarmskreft ved et sykehus med lavt operasjonsvolum. Videre vil man se på hvordan preoperativ CRP og albumin, samt bruk av laporoskopisk teknikk, påvirker denne forekomsten.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/2533 Prosjektstart: 01.11.2010 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Thorstein Sæter
Forskningsansvarlig(e):  Sørlandet Sykehus HF Arendal
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
28.10.2010 REK sør-øst