Forskningsprosjekt


Strikturer i urinlederen etter endoskopi

Vitenskapelig tittel:
Ureterstrikturer etter ureterorenoskopisk behandling av urolithiasis - årsaker og behandling

Prosjektbeskrivelse:
Strikturer (tranghet) i urinlederen er en sjelden men alvorlig komplikasjon etter endoskopisk stenbehandling. Nytt og forbedret utstyr har de senere år medført at stadig mer avanserte stenpasienter kan behandlings effektiv endoskopisk.Samtidig har vi innrykk av at antallet ureterstrikturer øker. Kan en evt økning i antall ureterstrikturer forklares av økt antall gjennomførte prosedyrer, eller skyldes en evt økning andre faktorer som behandling av mer avanserte stenpasienter, flere påfølgende endoskopiske prosedyrer, økt bruk av tilleggsutstyr og lengre operasjonstid? En kvalitetssikringsstudie som tar sikte på å kartlegge forekomst av ureterstrikturer og samtidig kartlegge årsaker og risikofaktorer for utvikling av disse vil derfor kunne bedre kvaliteten på den endoskopisk stenbehandlingen. Spørsmålene søkes besvart gjennom retrospektiv journalgjennomgang til alle pasienter operert med endoskopisk stenbehandling på dagkirurgisk avdeling fra åpningen i 2013 og frem til i dag.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2545 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 01.01.2029

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Øyvind Ulvik
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet gjennomføres som en del av avdelingens arbeidsoppgaver og faller også inn under prosjektleders oppgaver som 1. amanuensis.

Ingen ytterligere finansiering planlagt.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
10.01.2019 REK nord