Forskningsprosjekt


Risikofaktorer og livskvalitet til vancomycin resistente enterokokk koloniserte pasienter:Utbruddshåndtering i norske sykehus og i et sykehus i Finland

Vitenskapelig tittel:
Risk factors and quality of life for patients colonized with Vancomycin Resistant Enterococcus: Outbreak management in Hospitals in Norway and in a University Hospital in Finland.

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektets formål er å kartlegge risikofaktorer og komorbiditeter for å bli VRE kolonisert ved et utbrudd på sykehus, finne ut om helsepersonell håndterer VRE utbrudd lik i sykehus i Norge og et sykehus i Finland og om det er faktorer som fører til rask utbruddskontroll. Første studie er en beskrivende pasient- kontrol studie med VRE koloniserte og kontrollgruppe med ikke VRE koloniserte i Østfold, Telemark og Oulu i Finland. Den andre og tredje studien er utforskende kvalitativ multisenterstudie med spørreskjema til og intervju av helsepersonell om VRE utbruddshåndtering i sykehus i Norge og i Finland. Den fjerde studien er intervju og spørreskjema til pasienter og handler om livskvaliteten til VRE koloniserte pasienter på same sykehus som i første studie. Er livskvaliteten deres dårligere enn i normalbefolkningen?
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2579 Prosjektstart: 02.01.2019 Prosjektslutt: 02.01.2025

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Yngvar Tveten
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Telemark HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Søkt interne forskningsmidler fra sykehuset Telemark med frist som var 01.12.18. Søkt HSØ forskningsmidler med frist 05.09.18.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Infeksjonsmedisin, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
16.01.2019 REK sør-øst