Forskningsprosjekt


Utprøving av et forsknings- og kvalitetsregister for rusbehandling i Helse Vest

Prosjektbeskrivelse:
Helse Vest RHF har bedt KORFOR om å utvikle og prøve ut et kvalitetsregister for rusbehandling som et av flere satsningsområder innen den rusmiddelforskningen i Helse Vest som Kompetansesenteret har ansvaret for. I den forbindelse ønsker vi nå å kjøre et forskningsprosjekt hvor vi tester ut variabler som tenkes inkludert i et slikt register. Et kvalitetsregister for rusbehandling bør ha et forløpsperspektiv både når det gjelder misbruk og behandling og vil ha mange paralleller med registre for ulike kroniske lidelser. Formålet med registeret vil være å identifisere innhold i, - og forhold rundt behandlingsforløp som bidrar til mestring av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler. Et forsknings- og kvalitetsregister vil kunne bidra til å gi bedre metodikk innen avhengighetsbehandling, det vil kunne danne grunnlag for forskning innen rusfeltet, og gi behandler og bruker tilbakemelding på aktuelle behandlingsforløp og slik bidra til å styrke det totale tjenestetilbudet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/3228 Prosjektstart: 03.01.2011 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Amund Aakerholt
Forskningsansvarlig(e):  Helse Stavanger HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
24.01.2011 REK vest