Forskningsprosjekt


Maskinlæring for å assistere radiologer i Mammografiprogrammet, del 1

Vitenskapelig tittel:
Using a Machine Learning System to assist Radiologists Reading Mammograms in BreastScreen Norway, Part 1

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektets hovedmålsetting er å kombinere automatisk analyse med radiologisk ekspertise, ved å integrere et maskinlæringssystem i tydingen av screeningmammogrammer. I dag bruker radiologer mye tid på å tyde mammogrammer til friske kvinner. Ved å benytte maskinlæring i tydeprosessen kan screeningprosessen effektiviseres og arbeidsmengden til radiologene reduseres, slik at de kan bruke mer tid på kvinner med mistanke om brystkreft. Prosjektet vil gjennomføres i to deler: Del 1 er en retrospektiv studie hvor programvaren testes på screeningundersøkelser som allerede er gjennomført og hvor resultatet testes opp mot radiologenes tyderesultater. Dersom det viser seg at systemet ikke har en dårligere tydeevne enn radiologer vil vi gjennomføre Del 2, hvor kvinner som møter i Mammografiprogrammet vil bli forespurt om deltakelse i en randomisert kontrollert studie hvor de blir tilbudt screening med vanlig tyding eller med vanlig tyding pluss maskinlesing. Endringsmelding vil bli sendt REK.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2574 Prosjektstart: 01.03.2019 Prosjektslutt: 28.02.2029

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Solveig Hofvind
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Arbeidet vil bli utført om en del av forskningsaktiviteten ved seksjonen. Det vil bli søkt om eksterne midler til å gjennomføre studien. Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Bare ett kjønn

Behandlet i REK
DatoREK
16.01.2019 REK sør-øst
08.05.2019 REK sør-øst