Forskningsprosjekt


Forebygging av mentale vansker blant søsken til barn med nevroutviklingsforstyrrelser

Vitenskapelig tittel:
Preventing Mental Health Problems in Siblings of Children with Neurodevelopmental Disorders (SIBS-RCT)

Prosjektbeskrivelse:
Vi skal evaluere effekten av en intervensjon for søsken (alder 8-16 år) og foreldre til barn med nevroutviklingsforstyrrelser (NF). Søsken til barn med NF har økt risiko for psykologiske vansker, og familiene har økt risiko for kommunikasjonsvansker. Ingen evidensbaserte metoder finnes for søsken. Målet er å redusere symptomer på psykologiske vansker og bedre livskvalitet og familiekommunikasjon for søsken. Intervensjonen består av 5 sesjoner. Deltakere skal rekrutteres fra spesialisthelsetjenesten og i kommunene. Inklusjonskriterier er at barnet med NF er pasient i spesialisthelsetjenesten eller har sakkyndig uttalelse fra PPT. Søsken og en av deres foreldre deltar i 3 parallelle gruppeøkter og 2 felles økter hvor hver søsken og foreldre snakker sammen. Prosjektet skal gjennomføres med 288 søsken i 48 grupper med 6 deltakere hver, som randomiseres til intervensjon eller 3 måneders venteliste. Effekter skal måles etter intervensjon og etter 3, 6 og 12 måneder.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2461 Prosjektstart: 04.03.2019 Prosjektslutt: 31.12.2032

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Krister Fjermestad
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjekter er foreløpig finansiert med en stipendiat fra Helse Sør-Øst (50% fra desember 2018 til desember 2024), 170 000 i driftsmidler til forskningsassistent fra Psykologisk instiutt, 20% forskningsassistent dekket av Frambu komptansesenter for sjeldne diagnoser, og dekkes ellers av samarbeidspartneres vanlige driftsbudsjett. Der er søkt midler fra Norsk forskningsråd og søknader kommer til å sendes Extrastiftelsen og Norsk forskningsråd om ytterligere finansiering.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
16.01.2019 REK sør-øst