Forskningsprosjekt


Kosthold for bedre helse for mennesker med utviklingshemming i omsorgsboliger

Vitenskapelig tittel:
Diet for better health for people with developmental disabilities in residential homes

Prosjektbeskrivelse:
Det er stort behov for mer kunnskap om metoder som sikrer utviklingshemmede (UH) et helsefremmende kosthold uten å frata dem retten til selvbestemmelse, medvirkning og innflytelse. Hovedmålet med studien er å bedre helsen deres. Det skal gjøres ved først å kartlegge og beskrive kosthold og vektstatus hos voksne med UH som bor i samlokaliserte boliger i Bærum kommune og deretter å gjøre en intervensjon med mål om vektreduksjon, økt inntak av frukt og grønnsaker og redusert inntak av brus, snack, godteri og kaker hos de UH med overvekt eller fedme. En 3 dagers kostregistrering, et matfrekvensskjema, vekt, midjeomkrets, blodtrykk og noen blodprøver via et blodprøvestikk i fingeren legges til grunn for å vurdere effekten av studien. I intervensjonen vil en endre omgivelsene til de UH for å gjøre det lettere for dem å ta gode helsevalg uten å frata dem valgmulighetene. Ansatte i boligene og de UH vil gjennomgå ernæringskurs med hovedvekt på å lære om god og sunn mat.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/362 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 31.12.2033

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Heidi Hesselberg
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er i utganspunktet Bærum kommune, pleie og omsorg som fullfinansierer dette prosjektet. Bærum kommune, i samarbeid med Universitetet i Oslo, Avdeling for ernæringsvitenskap vil søke om  forskningsmidler / delfinansiering av studien med Forskningsrådet (NFR)gjennom OFF.Ph.D ordning. Blir dette innvilget  vil det bli en deling av kostnader  mellom NFR og Bærum kommune.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: ernæring, Nivå: doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
20.03.2019 REK sør-øst
12.06.2019 REK sør-øst