Forskningsprosjekt


Sosial støtte - betydning for grad av reinnleggelse. En registerstudie

Vitenskapelig tittel:
Betydning av sosial støtte i forhold til riktig omsorgs- og behandlingsbehov i et utvalg av alderspsykiatriske pasienter - En registerundersøkelse

Prosjektbeskrivelse:
Alderspsykiatrisk spesialisthelsetjeneste tar imot pasienter til behandling av alvorlige depresjoner, psykoser, alvorlig angstlidelse og demens med adferdsproblematikk. For tiden er det ikke klart om sosiale relasjoner, uavhengig av deres implikasjoner for helse og velvære, påvirker elders bruk av helsetjenester. Dette prosjektet har som hensikt å undersøke faktorer som har betydning for at eldre, som har vært innlagt i alderspsykiatrien, kan ha et godt og meningsfylt liv utenfor institusjon. Vi vil inkludere pasienter innlagt ved alderspsykiatriske avdelinger i tidsrommet 2011-2018, som har gitt samtykke til at data fra innleggelsen kunne inngå i kvalitetsregisteret (KVALAP) til forskning. Det dreier seg om 1823 pasienter. Oppgaven skal belyse om det er noen assosiasjon mellom reinnleggelser, og graden av sosial støtte ved sivilstatus, nettverk, pårørendes belastnings grad, aktivitet og bruk av helsetjenester. Ingen biologiske data vil bli undersøkt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2460 Prosjektstart: 26.11.2018 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Knut Ragnvald Skulberg
Forskningsansvarlig(e):  Høgskolen i Innlandet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

IngenForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Folkehelsevitenskap med vekt på endring av livsvaner, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
16.01.2019 REK sør-øst