Forskningsprosjekt


Bedre livskvalitet og funksjon for eldre kreftpasienter som får strålebehandling: en randomisert pilotstudie

Vitenskapelig tittel:
Improving function and quality of life for older cancer patients receiving radiotherapy, a randomized controlled pilot study

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Hensikten med denne pilotstudien er å undersøke om en tverrfaglig intervensjon, gjennomført i samarbeid mellom spesialist og kommunehelsetjenesten, kan gi eldre kreftpasienter over 65 år bedre livskvalitet og funksjon under og etter strålebehandling. Det langsiktige målet er å tilby bedre behandling og omsorg for eldre kreftpasienter. Generelt tolereres kreftbehandling dårligere av eldre enn av yngre pasienter. Mange eldre opplever at helsetilstanden forverres tross vellykket kreftbehandling. Pilotstudien har et cluster-randomisert design der bydeler og kommuner randomiseres til intervensjon eller kontroll. Intervensjonen består av en systematisk geriatrisk kartlegging av helsetilstand, individuelt tilpassede støtte- og omsorgstiltak og tett oppfølging. Man vil undersøke hvordan intervensjonen lar seg gjennomføre og om den gir helsemessige og helseøkonomiske gevinster. 32 kommuner og bydelsdistrikter på Innlandet og i Trondheim fordeles tilfeldig til hhv. kontroll- og intervensjonsgruppen. Pasienter fra intervensjonsdistriktene tilbys intervensjonsprogrammet og vil bli sammenlignet med tilsvarende pasienter fra kontrolldistriktene som får vanlig vurdering og oppfølging. Man skal undersøke om tiltakspakken har effekt på utfallsmål som livskvalitet (HRQOL) og undersøke gjennomførbarhet som grunnlagsdata for en større studie i fremtiden. Det skal innhentes opplysninger om pasientens helse, om hans/hennes kreftsykdom og andre sykdommer, behandling og tiltak i forhold til disse. Det skal videre innhentes opplysninger om bruk av helsetjenester (i spesialist og kommunehelsetjenesten), årsak og varighet, hvilke behandling/tiltaksom iverksettes (inkludert tverrfaglige tiltak og medikamentell behandling). Dette vil bli innhentet fra pasientjournaler og andre helseregistre (dødsårsaksregisteret, NPR, IPLOS, KUHR). Det skal inkluderes 162 pasienter, likt fordelt intervensjons- og kontrollgruppen. Intervensjonspasientene følger en systematisk oppfølging etter en grundigere vurdering etterfulgt av systematisk igangsatte tiltak utfra funn. En geriatrisk vurdering er en vurdering og kartlegging av problemer som er hyppig forekommende hos eldre. Den inkluderer vurdering av 1) somatisk helse, 2) mental helse, 3) funksjon og 4) sosialt nettverk og livssituasjon. I geriatrisk sammenheng er dette en bred vurdering foretatt av et tverrfaglig team. I denne studien vil vurderingen gjennomføres av en prosjektmedarbeider (sykepleier eller lege) med bruk av anerkjente geriatriske instrumenter og metoder. Formålet med studien er å undersøke om dette gir bedre funksjon og livskvalitet, og i så fall vil disse deltakerne ha personlig nytte av å være med i studien. Deltakelse i intervensjonsprogrammet kan imidlertid oppleves som en tilleggsbelastning da den er mer tidkrevende. Knut Engedal ble erklært inhabil og fratrådte under komiteens behandling av prosjektet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2018/2515 Prosjektstart: 28.01.2019 Prosjektslutt: 31.12.2029

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Marit Slaaen Jordhøy
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Innlandet HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektets PhD student finansieres av midler bevilget fra Ekstrastiftelsen etter søknad.

Prosjektmedarbeidere og driftsmidler finansieres av Forskningsavdelingen ved Sykehuset Innlandet og Samarbeidsorganet mellom St Olavs Hospital og NTNU i Trondheim.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
17.01.2019 REK sør-øst
09.05.2019 REK sør-øst