Forskningsprosjekt


Intervensjonsstudie på oppfølging etter gynekologisk kreft

Vitenskapelig tittel:
Lifestyle and Empowerment Techniques in Survivorship of Gynecologic Oncology (LETSGO study). A multicenter intervention study to improve coping with life after cancer treatment using eHealth technology.

Prosjektbeskrivelse:
Vi har ikke evidens for at dagens kreftoppfølging påvirker livskvalitet eller overlevelse. Tilbakefall av gynekologisk kreft gir ofte symptomer, men bare halvparten oppsøker lege tidligere. Mange kreftoverlevere får dessuten ikke hjelp til å håndtere fysiske og psykiske seneffekter. I et nytt kontrollopplegg vil halvparten av legekonsultasjonene erstattes av sykepleiere som fokuserer på psykososial helse og økt egenmestring. Som støtte har vi utviklet en telefon-app med kreftspesifikk informasjon, månedlig selv-rapportering av symptomer, og råd om fysisk aktivitet. Formålet er å styrke pasientens mestringsstyrke og livskvalitet. Andre mål er tidlig rehabilitering, tidligere oppdaget tilbakefall, biomarkør-analyser, reduserte helseutgifter og økt samhandling med primærhelsetjenesten. Vi vil sammenligne sykepleier/lege-oppfølgingen med tradisjonell oppfølging hos 754 kvinner som er behandlet for gynekologisk kreft ved 10 norske sykehus (intervensjon- eller kontroll sykehus) i 5 år.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/314 Prosjektstart: 01.10.2019 Prosjektslutt: 31.12.2030

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Ingvild Vistad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Kreftforeningen: 8 mill

Helse Sørøst: 3.5 mill til PHD + 0.5 mill til app

Stiftelsen UNI 750 000 til app

Regional forskningsfond Agder: 200 000 til oppstartsmidlerForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Materiale fra biobank:
Oslo Universitetssykehus
Stavnager Universitetssjukehus
Universitetssykehuset Nord-Norge
Akershus universitetssykehus
St. Olavs Hospital
Sørlandet sykehus
Sykehuset i Vestfold
Sykehuset Østfold
Nordlandssykehuset
Behandlet i REK
DatoREK
20.03.2019 REK sør-øst
08.05.2019 REK sør-øst