Forskningsprosjekt


En internasjonal kartleggings- og oppfølgingsstudie av symptomer hos pasienter med uhelbredelig kreft (EPCCS)

Vitenskapelig tittel:
The European Palliative Care Cancer Symptom study (EPCCS) A prospective data collection

Prosjektbeskrivelse:
Pasienter med avansert kreftsykdom har ofte flere symptomer samtidig med varierende intensitet og lengde, og behovet for optimal symptomlindring gjennom hele sykdomsforløpet øker. Til tross for økende fokus på forskning og kunnskapsbasert medisin innen lindrende behandling, er det behov for mer kunnskap om forekomst, intensitet og fluktuasjon av symptomer, hvordan disse best skal kartlegges og hvordan effekt av tiltak og behandling skal måles. The European Palliative Care Research Centre (PRC) vil derfor starte en internasjonal oppfølgingsstudie der målet er å følge symptomutviklingen over tid hos pasienter med uhelbredelig sykdom. Pasientene følges hver 4 uke i min. ½ år med standardiserte skjemaer utfylt på papir eller PC for å kartlegge de vanligste kreftrelaterte symptomene. Den kliniske nytten av standardiserte klassifikasjonssystemer for symptomer vil også bli testet. Data ang. organisering og tilgjengelighet av lindrende behandling på alle deltagersentra vil bli innhentet
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2945 Prosjektstart: 15.01.2011 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Stein Kaasa
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
26.11.2010 REK midt
07.02.2018 REK midt