Forskningsprosjekt


Brukerstyrte innleggelser i voksenpsykiatrien

Vitenskapelig tittel:
Brukestyrte innleggelser er formet etter modell fra Jæren DPS som siden 2005 har kunnet tilby enkelte pasienter innen voksenpsykiatrien tilbud om brukerstyrte innleggelser på døgnavdeling. Pasienten som har dette tilbudet tar selv kontakt med avdelingen når han eller henne har et behov for innleggelse. Lengden på oppholdet er maks 5 døgn, med en karantenetid på 14 dager. Tanken bak en slik modell er å gi pasientene muligheten til mer kontroll over sitt eget liv og sin psykiske helse. På denne måten skal tilbudet være med å forhindre eller redusere behovet for akutte eller langvarige innleggelser som kan være belastende for pasienten og hans/hennes familie, samt samfunnsøkonomisk mer forsvarlig. Artikkel publisert i Norsk Legeforening nr 1 2008 bekrefter at innleggelsestiden på et utvalg pasienter falt med 33 % på ett år, noe som må sies å ha betydelig økonomiske besparelser. Opprettelsen av brukerstyrte innleggelser er et samarbeid mellom DPS, bydel/kommune og pasient. Stortingsmelding nr 25 (1996-1997) ”Åpenhet og helhet” gav sterk kritikk til det psykiske helsevern og la grunnlaget for opptrappingsplanen som ble politisk vedtatt i 1998. Tjenestene skulle fremme selvstendighet, mestring og økt livskvalitet hos pasientene. Jeg mener Brukerstyrte innleggelser er i tråd med denne tanken, og har stor relevans for fagfeltet. Jeg er utdannet sosionom og arbeider på Grorud DPS avdeling døgn. Siden 1.1.2010 har avdelingen ved hjelp av prosjektmidler fra bl.a Helsedirektoratet gitt pasientgruppen tilbud om Brukerstyrte innleggelser etter modell fra Jæren DPS. Dette er et foreløpig prosjekt som kun har varighet ut 2010. Jeg har siden 2008 studert familieterapi og systemisk praksis ved Diakonhjemmets høgskole som et del av et fireårig mastergradsløp. Familien rundt pasienten er som regel den viktigste støttespilleren i hverdagen. Det er gjort mye forskning omkring brukermedvirkning og brukerstyring – men det finnes lite data som inkludere den nærmeste familie til pasienten. Jeg er interessert i å undersøke hvordan dette tilbudet kan gi en subjektiv effekt innad i familien, og på hvilken måte familiemedlemmene opplever dette. Artikkel nr 2 i Psykisk helse 2008 intervjuet en familie om hvordan de opplevde tilbudet om Brukerstyrte innleggelser og konsekvenser av dette særlig med tanke for deres samliv og relasjon til hverandre i familien. Jeg ønsker å intervjue en familie som bor sammen hvor en av voksenpersonene har tilbud om, og bruker av Brukerstyrte innleggelser, samt deres barn over 12 år. Fordi jeg ønsker å studere en familie sin opplevelse av Brukerstyrte innleggelser finner jeg kvalitativ forskningsmetode (Thagaard, 2009) mest hensiktsmessig. Intervjuet vil foregå i gruppe og bli tatt opp på bånd og etterpå transkribert. Da Jæren DPS har flere års erfaring med dette tilbudet har jeg kontaktet dem med tanke på potensielle informanter, noe de er villig til å bidra med. De viktigste innen forskningsetikk handler om å ivareta de som blir forsket på. Jeg har sammen med veileder Ottar Ness utarbeidet et rekrutteringsbrev hvor informanten som blir spurt om å delta forstår hva prosjektet handler om, hvordan det skal foregå, hvor lenge og hvem som skal delta. Gjennom en informert samtykkeprosess gis informanten informasjon om undersøkelsens overordnede formål og hovedtrekkene i designen. Samtykke gis skriftlig. Hovedprinsippet er frivillighet, og det er viktig at informantene føler seg trygge til å eventuelt trekke tilbake samtykke hvis de måtte ønske dette. Data som kan identifisere navn, bosted, kjønn, alder m.m blir oppbevart i låst skap og makulert etter sensur for oppgaven i 2012.

Prosjektbeskrivelse:
Brukerstyrte innleggelser er et samarbeid med den enkelte pasient, DPS og kommune/bydel. Målgruppen er pasienter med hyppige eller langvarige innleggelser i voksenpsykiatrisk døgnavdeling. Hensikten med brukerstyrte innleggelse er å gi pasienten større kontroll over egen psykisk helse. Pasienten selv har ansvar for å kontakte avdeling ved behov for innleggelse. Målet er å redusere liggedøgn på døgnavdeling, og forhindre aktuttinnleggelser ved å komme inn til rett tid. Jæren DPS var første voksenpsykiatriske døgnavdeling med tilbud om Brukerstyrte innleggelser i 2005, og flere avdelinger har senere fulgt etter. Tromsø DPS fikk Kvalitetsprisen for prosjektet "Brukerstyrte innleggelser - makten skifter eier" i 2010. Mastergradprosjektet ”Brukerinnleggelser i voksenpsykiatrien” er en kvalitativ undersøkelse hvor en pasientens og familien blir intervjuet om deres opplevelser knyttet til brukerstyrte innleggelser, og hva dette betyr for pasienten, partner og barna i familien.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2964 Prosjektstart: 16.08.2010 Prosjektslutt: 15.06.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Ottar Ness
Forskningsansvarlig(e):  Diakonhjemmets Høgskole i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Familieterapi og systemisk praksis, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
02.12.2010 REK nord