Forskningsprosjekt


Resultatvurdering av Idarusizumabbehandling ved Akershus Universistetssykehus

Vitenskapelig tittel:
Evaluation of Idarusizumab-treatment in patients on Dabigatraneteksilat at Akershus University Hospital Accident and Emergency. A multi-disciplinary retrospective quantitative study.

Prosjektbeskrivelse:
Idarusizumab også kjent som Praxbind, er et forholdsvis nytt medikament, (godkjent for bruk i Norge fra januar 2016), for reversering av effekten av det blodfortynnende medikamentet Dabigatraneteksilat også kjent som Pradaxa. Studiens formål er å se hvilken klinisk effekt Idarusizumab har hatt for behandlingen og morbiditeten til de pasientene som har fått dette medikamentet ved Akershus Universitetssykehus. Sykehuset har brukt medikamentet i behandlingen av flere forskjellige pasienttilstander. Det har stor faglig interesse om hvorvidt disse pasientene har hatt klinisk effekt og om dette har påvirket videre behandling og lengde på sykehusoppholdet. I denne studien har man sett på hvilke pasientgrupper som IDA har blitt administrert til, samt effekter og bieffekter av dette medikamentet for disse pasientene. Da man har sett på flere pasientgrupper og tilstander som har fått administrert Idarusizumab, har man valgt en retrospektiv beskrivende studie.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/678 Prosjektstart: 01.01.2016 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Anette Smith
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

IngenForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
08.05.2019 REK sør-øst