Forskningsprosjekt


Muskelbivirkninger ved kolesterolmedisiner hos hjertepasienter

Vitenskapelig tittel:
MUscle Side-Effects of atorvastatin in coronary patients (MUSE) -a randomized clinical study

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet gir ny kunnskap om sammenhengen mellom kolesterolmedisinen atorvastatin og bivirkninger hos hjertepasienter. En randomisert kontrollert overkrysningstudie vil inkludere pasienter med koronar hjertesykdom som rapporterer bivirkninger ved kolesterolmedisiner. Studiedata innhentes fra spørreskjemaer som besvares av pasientene, fra kliniske undersøkelser og fra blodprøvetaking.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2302 EudraCT-nummer: 2018-004261-14 Prosjektstart: 15.01.2019 Prosjektslutt: 15.08.2019

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: John Munkhaugen
Forskningsansvarlig(e):  Vestre Viken HF
Sykehuset i Vestfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektleder har fått tildelt post.dok stipend fra Nasjonalforeningen for folkehelsen. Flere prosjektmedarbeidere har også intern og ekstern forskningsfinansiering.  Prosjektet har også noen interne forskningmidler fra Vestre Viken. Det er søkt om phd stipendfra Extrastiftelsen, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Vestre Viken til PhDkandidat Oscar Kristiansen.  Ingen av finansieringskildene vil påvirke studiedesign,metode eller gjennomføring av studien på noen måte.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisin, Nivå: PhD/post-doc
Behandlet i REK
DatoREK
05.12.2018 REK sør-øst