Forskningsprosjekt


Bestemme likeverdige, smertestillende doser av inhalert metoxyfluran og intravenøst administrert fentanyl

Vitenskapelig tittel:
Determination of analgesic equipotent doses of inhaled metoxyflurane vs. intravenous fentanyl using cold pressor test (CPT) in volunteers: A randomized, double-blind, placebo-controlled crossover study.

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (Revidert av REK) Hensikten med prosjektet er å finne ut hvilke doser av metoxyfluran gitt ved inhalasjon, er likeverdige med en gitt dose fentanyl intravenøst i behandling av smerter. Det fins begrenset kunnskap om hvilken smertestillende effekt metoxyfluran gitt ved inhalasjon har. Det er behov for mer kunnskap for å vurdere om denne måten å behandle smerter på kan være like gunstig som bruk av opioider. Metoxyfluran er et velkjent narkosemiddel som har tilnærmet samme virketid som fentanyl (opioid), om lag 20-30 minutter. Planen er at 10 friske, frivillige rekrutteres, først og fremst fra studiemiljøer i Oslo. Det vil bli hengt opp plakater med forespørsel om frivillige til deltakelse. Deretter informeres deltakerne individuelt om studien før endelig samtykke innhentes. Prosjektet har et randomisert dobbeltblindet design og består av 4 separate forsøk, som hver varer i 2 timer og som skal utføres med minst 3 dagers mellomrom. Før hvert forsøk legges det inn en venflon i en blodåre i venstre hånd. Deretter skal deltakeren putte høyre hånd ned i en bøtte med isvann (3 grader C) og holde den der i maksimalt 90 sekunder og angi hvert 10. sekund hvor vondt det er i hånden på en skala fra 0= ingen smerte til 10= verst tenkelig smerte. Etter denne første testen med isvann skal deltakerne enten inhalere metoxyfluran eller placebo og få injisert fentanyl eller placebo. Denne administrasjonen av de 4 forsøkene er dobbelt blindet, dvs. at hverken deltakerne eller forsøksleder vet i hvilken rekkefølge forsøkene vil bli utført. Ny isvanntest utføres ved/etter hvert forsøk. Under forsøkene tas EKG, oksygenmengde måles med pulsoksymetri, pustefrekvens og CO2 utånding måles, i tillegg til å måle smerte. Dersom deltakeren opplever ubehagelige bivirkninger, avbrytes testen. Lars Krogvold ble erklært inhabil og fratrådte under komiteens behandling av prosjektet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2018/2500 EudraCT-nummer: 2018-003939-30 Prosjektstart: 01.02.2019 Prosjektslutt: 01.02.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Harald Lenz
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Finansieres av interne midler ved egen institusjon.



Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Mennesker

Behandlet i REK
DatoREK
17.01.2019 REK sør-øst
09.05.2019 REK sør-øst