Forskningsprosjekt


Prospektiv oppfølging av pasienter med voksenvannhode

Vitenskapelig tittel:
Prospektiv oppfølging av pasienter med voksenvannhode

Prosjektbeskrivelse:
Voksenvannhode er en alvorlig hjerne- og demens-sykdom som innebærer nevro-degenerasjon (hjernesvinn) og unormal sirkulasjon av hjernevæske. Dagens behandling er shuntoperasjon som innebærer risiko og har mangler. Ved nevrokirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus, pågår flere forskningsprosjekter med formål å forstå årsaken til sykdommen og bedre dagens behandling. Som ledd i klinisk rutine undersøkes pasientene før og etter shuntoperasjon ved Hukommelsesklinikken, Ullevål sykehus. Informasjonen registreres i Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten (NorKog-registeret), med tillegg av noen tester spesifikk for diagnosen. I dette prosjektet ber vi om pasientenes samtykke til at informasjon i NorKog-registeret kan kobles til informasjon innhentet i andre prosjekter pasientene eventuelt deltar. Prosjektet kan gi ny kunnskap om voksenvannhode og hvordan den relaterer til andre demensformer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2215 Prosjektstart: 01.10.2018 Prosjektslutt: 31.12.2024

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Per Kristian Eide
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Oslo universitetssykehusForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
05.12.2018 REK sør-øst