Søknad om dispensasjon fra taushetsplikt


Systematisk og kunnskapsbasert behandling av diabetes på sykehjem - en pilotstudie

Vitenskapelig tittel:

Systematisk og kunnskapsbasert behandling av diabetes på sykehjem - en pilotstudie

Bergen kommune har i samarbeid med Distribuert Informasjons- og Pasientdatasystem i Sykehus (DIPS), Norsk diabetesregister for voksne (NDV) og Høgskolen på Vestlandet (HVL) utarbeidet og tilpasset et strukturert elektronisk diabetesskjema som kan knyttes til Geriatrisk basis datasett (GBD), det elektroniske dokumentasjonssystemet som benyttes på kommunens sykehjem. Skjemaet er basert på kunnskapsbaserte retningslinjer og nyeste forskningen.  Formålet med studien er å redusere nåværende diskrepans mellom anbefalinger og dagens kliniske praksis. GBD vil også kunne benyttes til å innhente data til NDV om helsepersonells oppfølging av diabetespasientene, for deretter å kunne gi tilbakemeldingsrapporter til sykehjemmene om kvaliteten på diabetesbehandlingen.

I denne pilotstudien vil vi teste en metode for implementering av det nye diabetesskjemaet i GBD på sykehjem. Likeledes legge tilrette for at pasientene kan samtykke til at parametre knyttet til diabetes sykdommen kan overføres til Norsk diabetesregisteret for voksne (NDV). Den aktuelle studie inngår som et ledd i å implementere et elektronisk diabetesskjema i GBD for langtidspasienter i sykehjem.

Studiens primære hensikt er å undersøke om tilgang til et eget skjema med behandlingsplan for diabetespasienteri GBD supplert med undervisning og oppfølging i en tre måneders periode, vil gi bedre implementering enn implementering uten ekstra undervisning og oppfølging.

Sekundært ønsker vi 1) å teste om skjemaet gir den nødvendige informasjon som trengs for å vurdere diabetesbehandlingen med tanke på over- eller underbehandling. 2) å teste prosedyre for innhenting av samtykke til overføring av data til NDV.

Studiens operasjonaliserte forskningsspørsmål er: Er variablene i det implementerte diabetesskjema i større grad utfylt ved de deltakende sykehjem som fikk opplæring og oppfølging i en 3 måneders periode enn ved kontrollsykehjemmene? Er nødvendige variabler (diabetes type, siste HbA1c, individuelle behandlingsmål, behandlingsstrategi, hypoglykemi, hyperglykemi, antidiabetika unntatt insulin, insulinbehandling, diabeteskomplikasjoner) for vurdering av over- og under behandling utfylt i det implementerte diabetesskjemaet? Hvor stor andel av de eldre med diabetes på studiens sykehjem (intervensjons- og kontrollsykehjemmene) har gitt samtykke til deltakelse i NDV?Prosjektbeskrivelse:
Studiens primære hensikt er å undersøke om tilgang til et eget skjema med behandlingsplan for diabetespasienter i GBD supplert med undervisning og oppfølging i en tre måneders periode, vil gi bedre implementering enn implementering uten ekstra undervisning. Hensikten med studien er å redusere nåværende diskrepans mellom anbefalinger og dagens kliniske praksiser ved hjelp av et elektronisk diabetesskjema i Geriatrisk basis datasett (GBD) for langtidspasienter på sykehjem. I denne pilotstudien vil vi få kunnskap om implementeringsprosessen av et nytt redskap i helsetjenesten for å gjøre diabetesbehandlingen mer individualisert og tilpasset til den enkelte pasient. Intervensjonsgruppen vil få undervisning og veiledning av masterstudenten i bruken av det nye GBD-diabetes skjemaet (Elektronisk pasient journal). De øvrige sykehjem i Bergen kommune får tilgang til GBD-diabetes skjemaet men får ikke undervisning/veiledning.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2272 Prosjektstart: 01.08.2018 Prosjektslutt: 30.06.2020

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Marjolein M. Iversen
Forskningsansvarlig(e):  Høgskulen på Vestlandet
Bergen kommune


Behandlet i REK
DatoREK
29.11.2018 REK nord
10.01.2019 REK nord