Forskningsprosjekt


En randomisert dobbeltblind fase 3-studie av docetaxel og ramucirumab versus docetaxel og placebo i behandlingen av ikke-småcellet lungekreft i stadium IV etter sykdomsprogresjon etter én tidligere platinabasert behandling

Vitenskapelig tittel:
A Randomized, Double-Blind, Phase 3 Study of Docetaxel and Ramucirumab versus Docetaxel and Placebo in the Treatment of Stage IV Non-Small Cell Lung Cancer Following Disease Progression after One Prior Platinum-Based Therapy

Prosjektbeskrivelse:
Den første behandlingen ved ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) ved tidlig prognose er kirurgisk fjerning av tumoren dersom det er mulig. Pasienter med lokalavansert sykdom må imidlertid vanligvis ha terapi med flere behandlinger. Platinumbasert kjemoterapi ved docetaxel er førstelinjebehandling av NSCLC, men prognosen er dårlig. Et lovende mål for behandling av kreft er å blokkere nydanning av blodårer, eller angiogenesen. VEGF, en vekstfaktor som er overuttrykt i mange ulike former for tumorer, blokkeres av legemiddelet ramucirumab. I studien skal man sammenligne den totale overlevelsen hos pasienter som behandles med ramucirumab og docetaxel med de pasienter som behandles med docetaxel alene. Studien er en del av en internasjonal multisenterstudie. Totalt skal 1242 pasienter inkluderes, hvorav 20 i Norge.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/2695 EudraCT-nummer: 2010-021297-11 Prosjektstart: 01.12.2010 Prosjektslutt: 31.08.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Odd Terje Brustugun
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt synopsis
Behandlet i REK
DatoREK
28.10.2010 REK sør-øst
15.03.2012 REK sør-øst
18.10.2012 REK sør-øst
29.11.2012 REK sør-øst
29.11.2012 REK sør-øst