Forskningsprosjekt


Diabetes og kreft

Vitenskapelig tittel:
Diabetes and cancer. Is diabetes associated with cancer?

Prosjektbeskrivelse:
Insidensen av kreft og diabetes har økt kraftig de siste tiårene, og samtidig er det flere studier som antyder mulig assosiasjon mellom disse to sykdomsgruppene. Formålet med prosjektet er å undersøke om det er økt risiko for å få kreft hvis man har diabetes, og om risikoen for kreft øker med økende varighet av diabetes. Samtidig ønsker jeg å finne ut av om undergrupper av personer med diabetes har større risiko enn andre personer med diabetes for å få kreft. I denne studien vil en longitudinell metode benyttes, hvor individer følges over en lengre periode. Dette designet brukes da hensikten med oppgaven er å studere utvikling av kreft hos diabetikere, og derfor må personene følges over tid. I denne studien vil tromsøundersøkelsen nr 3,4,5 og 6 bli brukt, samt kreftregisteret. Man vil dermed følge personene som oppgir at de har diabetes i tromsøundersøkelsen 3-6 og ved hjelp av kreftregisteret finne ut hvor mange som får kreft.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/584 Prosjektstart: 01.06.2019 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Unni Ringberg
Forskningsansvarlig(e):  UiT Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er en masteroppgave. Data fra Tromsøundersøkelsene utleveres uten gebyr til masteroppgaver, iallfall når veileder er ansatt på UiT Norges arktiske universitet. Forskningsdata: Registerdata

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin profesjonsstudium, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
11.04.2019 REK nord