Forskningsprosjekt


Longitudinell ultralyd- studie av pasienter med spondylartritt som starter behandling med biologisk medikament

Vitenskapelig tittel:
Longitudinal ultrasonographic study of SpA patients starting first time or switching to a new biological therapy

Prosjektbeskrivelse:
Det fremgår av prosjektomtalen at det er utviklet nye medikamenter (f eks TNF alfas blokker) til behandling av pasienter med betennelse i ryggsøylen (spondylartritt). En stor studie av effekten av slik behandling er tidligere tilrådd av REK i brev av 15. mars 2000 (vår ref.: 105/00055). Prosjektets tittel er ”Undersøkelse av langtidseffekt og bivirkninger av sykdomsmodifiserende legemidler ved leddgikt og beslektede sykdommer. En sammenliknende studie, multisenter, fase IV” (NOR-DMARD). Hovedprosjektet er under utførelse. Det fremgår av søknaden at undersøkelsen som det her søkes for knytter seg til hovedprosjektet av pasienter med spondylartritt som starter med klinisk behandling, hvor man med ultralydundersøkelse (UL) vil følge sykdomsutviklingen i ledd og sener og om UL er til hjelp i å bedømme effekt av behandlingen. Enn videre vil man sammenligne UL funn med kliniske, radiologiske og kliniske kjemiske funn. Ved første gangs undersøkelse planlegger søker også å ta en blodprøve av pasientene for senere genetisk undersøkelse når markører er utviklet. Pasientgruppen er allerede inkludert i NOR-DMARD prosjektet. Den foreliggende studien er en utvidelse av undersøkelser som skal gjøres i NOR-DMARD. Prosjektet bygger på samtykke fra pasientgruppen, og det opplyses om at det i informasjon til pasientene gis en forespørsel om deltakelse i tilleggstudiet. Informasjonsskriv og samtykkeerklæring er vedlagt søknaden. Det søkes om opprettelse av ny spesifikk forskningsbiobank med navn ”Hilde Berner Hammer, ULSPABIT” for lagring av blodprøver. I søknaden under punkt 2c fremgår det at det planlegges senere genetisk undersøkelser relatert til spondyloartritt.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/2658 Prosjektstart: 01.11.2010 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Hilde Berner Hammer
Forskningsansvarlig(e):  Diakonhjemmet sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
28.10.2010 REK sør-øst
27.03.2014 REK sør-øst