Forskningsprosjekt


HelseIArbeid - et tiltak for økt mestring og arbeidsdeltagelse?

Vitenskapelig tittel:
HelseIArbeid - et tiltak for økt mestring og arbeidsdeltagelse? En analyse av virkning, kostnader og effekt av forebyggende kunnskpasformidling på arbeidsplassen. Del 1 - kvantitativ datainnsamling.

Prosjektbeskrivelse:
Hovedmålet med studien er å undersøke effekten av bedriftstiltaket i det nye nasjonale konseptet HelseIArbeid. I tiltaket gis strukturert helseinformasjon om muskel/-skjelettplager og lettere psykiske plager og det jobbes med arbeidsmiljøet. Det mangler en del kunnskap om effekt og nytte av konseptet. Dette prosjektet skal anlysere effekten gjennom en pragmatisk klynge-randomisert studie som skal se om tiltaket øker egenmestring av helseplager og reduserer sykefravær og helsetjenesteforbruk. Den tverrfaglige HelseIArbeid intervensjonen, gitt av personell fra NAV og spesialisthelsetjenesten, vil bli sammenlignet med vanlig IA oppfølging fra NAV arbeidslivsenter. Data innhentes via spørreskjema. Der det er mulig, knyttes data opp mot Tromsøundersøkelsen for å se på utvikling i noen helsevariabler. Sykefravær og helsetjenesteforbruk hentes fra nasjonale registre og kostnadseffektivitet beregnes ved å sammenligne gevinst med medgått tid og ressurser.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2262 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 31.12.2034

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anje Christina Höper
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert av FoUmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, midler fra Helse Nord regionalt helseforetak ved UNN, NAV Troms og UiT Norges arktiske universitet.

Tildelingsbrev og samarbeidsavtale UNN, NAV og UiT Norges artiske universitet vedlegges.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helseøkonomi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
29.11.2018 REK nord
10.01.2019 REK nord
10.01.2019 REK nord
11.04.2019 REK nord