Forskningsprosjekt


Hvordan oppleves uro av beboere og ansatte på en forsterket psykiatrisk post på sykehjem?

Vitenskapelig tittel:
Hvordan oppleves uro av beboere og ansatte på en forsterket psykiatrisk post på sykehjem?

Prosjektbeskrivelse:
Dette forskningsprosjektet søker kunnskap om hvordan beboere og ansatte ved en psykiatrisk post på sykehjem opplever uro. Både ansatte og beboere vil bli invitert til å beskrive og reflektere rundt egne opplevelser knyttet til uro. Vi bruker aksjonsforskning som en ramme for prosjektet. Det er en kvalitativ metode der forskerne samarbeider med praksisfeltet for å forbedre praksis. Vi legger stor vekt på egenrefleksjon og refleksjon knyttet til uro. I løpet av et halvt år vil vi ha fire møter med ansatte, og mellom møtene prøver de ut planlagte raksisendringer. Beboere vil delta få tilbud om skriveworkshop, musikkterapi og intervju. Lydopptak, tekster og journaldata vil utgjøre datagrunnlaget i denne studien, og analyseres med fokus på deltakernes forståelser. Ved prosjektets slutt vil vi vite mer om uro sett fra ansatte og beboeres perspektiv. Prosjektet vil bidra til forbedring av praksis, samt gi sykehjemsfeltet kunnskap om uro med utgangspunkt i ansattes og beboeres opplevelser.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2196 Prosjektstart: 01.12.2018 Prosjektslutt: 01.12.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anna Helle-Valle
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Bergen
Bergen kommune
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet fiansieres av stimuleringsmidler til samarbeid som ble utlyst i forbindelse medopprettelsen av den nye helseklyngen på Årstad av UiB.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon

Behandlet i REK
DatoREK
05.12.2018 REK sør-øst