Forskningsprosjekt


Type 2 Diabetes ihos barn og unge i Norge

Vitenskapelig tittel:
Type 2 Diabetes in children and adolescents in Norway

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Hensikten med prosjektet er å kartlegge forskrivning av antidiabetisk medikasjon blant barn og ungdom med type 2 diabetes under 20 år i Norge. Man skal også å undersøke om det er en høyere forekomst av Type 2 diabetes (T2D) i denne aldersgruppen enn det man er kjent med i henhold til opplysninger fra de norske diabetesregistre for barn og voksne. Forekomsten av T2D har de siste årene vist en økning i flere land. I takt med økende overvekt og fedme rammes også flere barn og unge av komplikasjoner og følgesykdommer. I Norge finnes det ingen sikre tall på hvor mange barn og ungdommer som har diagnosen T2D. Man ønsker å undersøke hvor mange personer under 20 år som får behandling med medisiner mot T2D i Norge og hvilke tilstander de får behandling for. Gjennom å innhente informasjon fra Reseptregisteret og diabetesregistrene, samt foreskrivende lege, skal man kartlegge årsaker og forhold rundt barn og ungdom som behandles med slike medikamenter. Det skal innhentes følgende opplysninger fra Reseptregisteret og kvalitetsregistre innen diabetes: Reseptregisteret: Fødselsnummer til barn og ungdom født etter 31.12.1997 og som har mottatt antidiabetisk medikasjon i løpet av året 2017. Utover fødselsnummer er det ønskelig med fylkestilhørighet, kjønn, indikasjon for blodsukkersenkende medikasjon / refusjonskode samt navn på foreskrivende lege. Barne- og voksendiabetesregistre: Fødselsnummer, kjønn, fylkestilhørighet, diagnose/diagnosekode, diagnoseår og registrerende lege på alle barn og unge født etter 31.12.1997, registrert i barne- eller voksendiabetesregistre. I tillegg skal det innhentes opplysninger fra pasientjournal for opplysninger om blodsukkersenkende behandling, der dette ikke tydelig går frem av reseptregistrets kobling mot diabetesregistre. Dette vil sannsynligvis utfra prevalenstall fra andre kaukasiske befolkningsgrupper dreie seg om et fåtall pasienter. Man skal koble data fra Reseptregisteret, basert på fødselsnummer med data fra de to diabetesregistrene; Norsk medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes og Norsk diabetesregister for voksne. Det søkes om fritak fra kravet om å innhente samtykke. Det vil kun benyttes registerdata som kobles, for å avdekke årsak til blodsukkersenkende behandling hos de pasienter som enten ikke er registrert i noen av diabetesregistrene eller har uklar diagnose, vil man måtte gis tillatelse til innhenting av relevant klinisk informasjon fra pasientens egen lege.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2018/2189 Prosjektstart: 01.12.2018 Prosjektslutt: 31.12.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Dag Helge Frøisland
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Innlandet HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

SIHF finansierer prosjektet med lønn under aktuelle periode og driftsmidler.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
06.12.2018 REK sør-øst