Forskningsprosjekt


Rehabiliteringsprosjektet ved Hysnes helsefort

Vitenskapelig tittel:
Multidisiplinær arbeidsrettet rehabilitering på institusjon med og uten etterfølgende kontakt med NAV og fastlege: En randomisert studie av pasienter med sammensatte lidelser

Prosjektbeskrivelse:
Langtidssykmeldte pasienter med sammensatte lidelser der ordinært behandlingstilbud ikke har ført til gjenopprettelse av arbeidsevne tilbys en spesialisert arbeidsrettet rehabilitering. Multimodale målinger (genotype, stresshormon, fysisk kondisjon, samt spesialisert medisinsk, psykologisk, arbeidsrelatert og fysikalsk diagnostikk) gjøres før, under og etter oppholdet. Datainnsamling foretas gjennom et webbasert selvrapporteringsverktøy samt ved innhenting av registerdata fra NAV. Studien tar sikte på å belyse på hvilken måte biologiske (somatisk-medisinske), psykologiske og sosiale (inklusive arbeidsrelaterte) faktorer påvirker behandlingsprognose og bidrar til opprettholdelse av lidelsen og sykefraværet. Effekten på tilbakeføring til arbeid gjennom systematisk oppfølging av pasient, NAV, fastlege og eventuell arbeidsgiver etter oppholdet skal evalueres via et randomisert oppfølgingsløp. Det primære utfallsmålet vil være tilbakeføring til arbeid/arbeidsrettet aktivitet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2404 Prosjektstart: 01.10.2010 Prosjektslutt: 30.06.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Petter Christian Borchgrevink
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisin/Dr.med, psykologi/dr.psychol, Nivå: doktorgradsprosjekt (phd)
Behandlet i REK
DatoREK
29.10.2010 REK midt
26.08.2011 REK midt
13.06.2014 REK midt
19.09.2014 REK midt