Forskningsprosjekt


Personsentrert omsorg og dementia care mapping blant pasienter med demens i sykehjem - en 16 måneders randomisert kontrollert intervensjons studie

Vitenskapelig tittel:
Person- centred care and Dementia Care Mapping among nursing home patients – a 16 months randomised controlled intervention study

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å undersøke effekten av to ulike metoder for miljøbehandling for personer med demens i sykehjem, og sammenligne disse med effekten av tradisjonell undervisning. De to metodene er fundert på personsentrert omsorg. VIPS-rammeverket trener personalet i aktivt å anvende personsentrerte verdier ved individuell tilnærming, vektlegge perspektivet til pasienten og tilrettelegging av miljøet. Dementia care mapping er et strukturert utviklingsverktøy bygget på observasjon, tilbakemelding og refleksjon for forbedring av omsorgen. Tradisjonell undervisning er forelesninger. Primær målgruppe for intervensjonene er personalet. Effektmål er redusert uro hos pasientene og bedret omsorg for den individuelle pasient og økt trivsel for både pasienter og personalet. Utvalget vil bestå av 750 pasienter og deres pleiere. Alle pleierne på sykehjemmene skal delta i undervisnineng. Dn sykepleieren som kjenner pasienten best skal fylle ut de ulike validerte skjema som skal beskrive pasientens situasjon. Dette vil gjøres ved baseline, etter 10 måneder og etter 16 måneder. Det skal innhentes informert samtykke fra personalet og pasientene. Hos de pasientene som ikke er samtykkekompetente, skal pårørende forespørres.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/2657 Prosjektstart: 01.02.2011 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Geir Selbæk
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisin, Nivå: phd
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjoner
Behandlet i REK
DatoREK
03.11.2010 REK sør-øst
26.03.2014 REK sør-øst