Forskningsprosjekt


Alternative metoder for foster blodtyping og nasjonal kvalitetskontroll

Vitenskapelig tittel:
Development of alternative methods for fetal RHD typing and national quality assessment.

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Prosjektet skal undersøke kvaliteten av ulike metoder for RhD-typing av fostre basert på blodprøver fra RhD-negative gravide. Bakgrunnen for prosjektet er at blodtypeantistoff anti-D i svangerskap kan føre til hemolytisk sykdom hos foster og nyfødte. RhD-profylakse etter fødsel har redusert forekomsten av immunt anti-D betydelig. Ytterligere reduksjon oppnås ved å gi en dose profylakse til i svangerskapsuke 28 basert på foster RhD-typing i svangerskapsuke 24 i blodprøve fra RhD negative gravide. Dette er innført som rutine i Norge. Studien har to deler: 1. Bakgrunnen for del 1 er at hittil har man ved OUS brukt en egenutviklet metode, men man ønsker nå å prøve ut to nye kommersielle kit med formål å effektivisere og standardisere metoden for foster RhD-typing ytterligere. Ved utprøving av disse to kitene, er målet å oppnå identiske resultater som med dagens in-house metode. Egner ikke kitene seg til formålet, ønsker man å samarbeide med et firma for å utvikle et nytt kit. 2. Bakgrunnen for del 2 er at i Norge er det fire laboratorier som utfører foster RhD-typing. I den andre delen av studien ønsker man å gjøre en nasjonal kvalitetskontroll for å forsikre seg om at alle de fire laboratorier oppnår samme resultat med samme blodprøver. For å utføre disse undersøkelsene, trenger man blod fra RhD-negative gravide. Man skal innhente følgende prøver fra ulike grupper gravide: - Gruppe 1: ett ekstra 6 ml. EDTA-prøve fra gravide når de skal ta rutineprøver i svangerskapsuke 24 hos fastlege eller jordmor. Gravide vil informeres om prosjektet når de møter opp for rutine ultralydundersøkelse ved svangerskapspoliklinikken ved Oslo universitetssykehus i svangerskapsuke 18 og vil bli bedt om skriftlig samtykke om de kan tenke seg å være med på studien. Den ekstra prøven skal brukes til å prøve ut de alternative metoder til foster RHD-typing. - Gruppe 2: ett ekstra 6 ml. EDTA-prøve i svangerskapsuke 24 fra gravide som følges opp ved ABCenheten ved Oslo universitetssykehus. Gravide vil da informeres om prosjektet og vil bli bedt om skriftlig samtykke, dersom de kan tenke seg å være med på studien. Den ekstra prøven skal brukes til å prøve ut de alternative metoder til foster RHD-typing. - Gruppe 3: fem ekstra 6 ml. EDTA-prøve (totalt 30 ml) fra gravide når de skal få RhD-profylaksen i svangerskapsuke 28 ved svangerskapspoliklinikken, Oslo universitetssykehus. Disse prøvene skal brukes til den nasjonale kvalitetskontrollen til de laboratoriene som utfører foster RHD-typing. Man skal ha blodprøver fra 120 gravide totalt. Deltakelse er samtykkebasert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2018/2190 Prosjektstart: 02.01.2019 Prosjektslutt: 30.09.2021

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Cigdem Akalin Akkøk
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen andre enn avdelingens egne midler. Vi skal ikke betale firmaet for de kits vi skal prøve ut for den første delen av studien.Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
06.12.2018 REK sør-øst