Forskningsprosjekt


IPS

Vitenskapelig tittel:
Engelsk tittel: "JUMP into IPS: Who benefits?" Norsk tittlel "IPS + Kan kombinasjonen av Individuell Jobbstøtte (IPS) med supplerende teknikker fra Jobbmestrende Oppfølging (JMO) hjelpe personer med schizofreni-spektrum lidelser ut i arbeidslivet?"

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Formålet med prosjektet er å undersøke effekten av individuell jobbstøtte (IPS) kombinert med kognitiv trening og teknikker fra kognitiv atferdsterapi (fra Jobbmestrende Oppfølging - JMO) blant personer med tidlig psykose. Det planlegges å undersøke om dette gir økt arbeidsdeltakelse, bedre kognitiv funksjon og reduserer psykotiske symptomer blant deltakerne. Det planlegges videre å gjennomføre en helseøkonomisk evaluering med arbeid som effektmål sammenliknet med en matchet kontrollgruppe. Schizofreni er oftest en vedvarende lidelse som fører til betydelig funksjonstap både yrkesmessig og sosialt. Til tross for at inntil 75 % ytrer et ønske om arbeid eller arbeidstrening er kun et fåtall i jobb. En kombinasjon av ytre, samfunnsrelaterte (gruppen vurderes blant annet i liten grad som aktuell for arbeid) og indre, sykdomsrelaterte faktorer (kognitive vansker og psykotiske symptomer) er trolig årsaken til dette. Det tilbys i dag en rekke arbeidsrettede tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne grunnet psykiske vansker. Ved Seksjon for Tidlig Psykosebehandling tilbys alle pasienter som får behandling for en schizofreni-spektrum lidelse og som ønsker å komme i arbeid og som faller innenfor seksjonens målgruppe nå en behandling der individuell jobbstøtte (IPS) kombineres med kognitiv trening og teknikker fra kognitiv atferdsterapi (fra Jobbmestrende Oppfølging - JMO); IPS+. I dette prosjektet ønsker man å undersøke hvorvidt denne behandlingen fører til endring i livskvalitet, symptomer, kognitiv funksjon og mestring. Da alle pasientene tilbys denne behandlingen ønsker man å ha en kontrollgruppe som bestå av et tilfeldig trukket utvalg på 100 personer matchet på alder, kjønn, diagnose og trygdeytelser fra NAV. Potensielle deltakere informeres om arbeidsprosjektet av sin behandler og ved interesse sendes en intern henvisning. En prosjektmedarbeider informerer så utførlig om prosjektet. Pasienten kan takke ja til deltakelse i IPS + uten å delta i forskningsprosjektet eller takke ja/nei til begge deler. Problemstillinger man ønsker å undersøke i prosjektet er: 1. Å undersøke antall personer i IPS + som kommer i arbeid sammenliknet med en sammenligningsgruppe matchet på alder, kjønn, hoveddiagnose og trygdeytelser 2. Å undersøke om deltakelse i IPS + fører til endringer i NAV-ytelser sammenliknet med tilsvarende endringer i kontrollgruppen 3. Å undersøke hvorvidt IPS + er en kostnadseffektiv modell for arbeidsrehabilitering 4. Å undersøke hvorvidt IPS + fører til endring i livskvalitet, symptomer, kognitiv funksjon og mestring. Deltakelse innebærer at opplysninger samlet inn i forbindelse med behandling hentes fra journal og sammenstilles med opplysninger fra Norsk Pasientregister (NPR) og Statistisk Sentralbyrå (SSB). Dette omfatter opplysninger fra semistrukturerte intervjuer/spørreskjema knyttet til diagnose (Structured Clinical Interview for DSM 5 Axis I Disorders (SCID I), Structured Clinical Interview for DSM 5, Personality Disorders (SCID II)), symptomtrykk (målt ved Structural Clinical Interview of the Positive and Negative Syndrome Scale (SCI-PANSS)) og global funksjon (målt ved Global Assessment of Functioning Scale - Split Version). Data vil bli innhentet på til sammen 4 tidspunkter; ved inklusjon, etter 3 måneder, etter 6 måneder og etter 1 år. Det søkes om å sammenstille data fra Norsk Pasientregister (NPR) og Statistisk Sentralbyrå (SSB) for både studiedeltakerne ved Seksjon for Tidlig Psykosebehandling (TPB) og en tilfeldig trukket sammenligningsgruppe (100 personer) som er matchet på hoveddiagnose (psykisk lidelse), kjønn og alder ved 12 måneders oppfølging. Opplysninger som hentes fra NPR er antall kontakter med spesialisthelsetjenesten relatert til psykisk helsevern (PHV)/psykiatri. Disse opplysningene skal sammenstilles med opplysninger om arbeidsstatus, eventuelle ytelser fra NAV og deltakelse i arbeidsmarkedstiltak hentet fra SSB.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2018/1937 Prosjektstart: 01.11.2018 Prosjektslutt: 01.11.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: June Ullevoldsæter Lystad
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet har mottatt driftsmidler fra Helsedirektoratet (14/4607-29), forskningsmidler fra Arbeids- og Velferdsdirektoratet (18/961-2) i tillegg til at Seksjon for Psykosebehandling bidrar økonomisk med 70 % stillingsandel.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykiatri, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
01.11.2018 REK sør-øst