Generell forskningsbiobank


Mekanismer ved hjernesykdommer og normal aldring

Prosjektbeskrivelse:

Biobankens formål undersøke biomarkører i blod, spinalvæske og MR og å følge helsevariabler, særlig data som gir informasjon om kognitiv fungering, hos friske eldre over tid, for å kunne studere utviklingen i generell og kognitiv helse og studere prediktorer for denne utviklingen. Formålet er videre å ha et normalmateriale av friske som sammenlikningsgrunnlag for andre kliniske materialer fra pasienter med ulike hjernesykdommer.

 Spesifikke formål:

  • Beskrive normalvariasjonen og resultatene på vanlig brukte kognitive tester hos friske eldre
  • Bidra til å bedre kvaliteten på diagnostisering og behandling av demenssykdommer og andre hjernesykdommer
  • Bidra til økt kunnskap omdemenssykdommer og andre hjernesykdommer både hos pasienter, pårørende, fagpersoner og i den generelle befolkning
  • Kontinuerlig utvikle registeret i henhold til internasjonalt faglige standarder samt bidra til utvikling av slike standarder nasjonalt og internasjonalt
  • Arbeide for å fremme forskning knyttet til demens og andre hjernesykdommer, både når det gjelder diagnostisering og behandling
    • Bidra til gjennomføring av forskningsprosjekter innen relevante fagområdet, herunder tilby riktig identifiserte pasienter med korrekt registrerte, kvalitetssikrede, prosesserte og ekstraherte data og kompetanse til tolkning av dem

(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1875 Startdato for innsamling av materiale: 01.02.2011

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Torgeir Bruun Wyller
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Finansieringskilder: Geriatrisk avdeling, Oslo Universitetssykehus


Behandlet i REK
DatoREK
31.10.2018 REK sør-øst
20.03.2019 REK sør-øst