Forskningsprosjekt


Effekt av vevstype-forlikelige blodplater hos HLA-immuniserte hematologiske pasienter

Vitenskapelig tittel:
Effect of HLA-compatible platelets in HLA-immunized hematological patients

Prosjektbeskrivelse:
I behandlingsforløpet av en stamcelletransplantasjon er det behov for tilførsel av blodprodukter frem til den transplanterte benmargen kommer i gang med egenproduksjon. Før stamcelletransplantasjon gjøres en immunologisk utredning, bl.a. for å undersøke om pasienten har antistoff mot Human Leukocyte Antigen (HLA). Påvises slike antistoff, vil Blodbanken høste blodplater (trombocytter) som pasienten ikke har antistoff mot (HLA-forlikelige trombocyttkonsentrat). Dette for å hindre at pasientens antistoff fester seg og bryter ned de «ikke-forlikelige» transfunderte trombocyttene, noe som vil føre til at transfusjon ikke vil ha god effekt. Blodbanken i Oslo skaffer trombocyttkonsentrater, inkludert de HLA-forlikelige som lages på samme måte som vanlige konsentrater, men velges spesielt ut ifra pasientenes antistoff og blodgivernes vevstype (HLA-type). Vi ønsker med denne studien å kvalitetssikre vår praksis med valg av trombocyttkonsentrater til pasienter med HLA-antistoffer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1995 Prosjektstart: 03.12.2018 Prosjektslutt: 04.12.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Cigdem Akalin Akkøk
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien finansieres av begge avdelingenes driftsbudsjetter, siden behandlingen er en del av vanlig/rutine pasientbehandling.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
01.11.2018 REK sør-øst
09.05.2019 REK sør-øst