Forskningsprosjekt


Selvskading og spiseforstyrrelser

Vitenskapelig tittel:
Selvskading og spiseforstyrrelser – en kvalitativ studie av årsaksattribusjoner og motivasjonelle aspekter

Prosjektbeskrivelse:
Selvskading har i likhet med spiseforstyrrelser fått økt oppmerksomhet i samfunnet og i helsevesenet. Noen pasienter har problemer med både selvskading og spiseforstyrrelser og disse pasientene representerer en stor utfordring for spesialisthelsetjenesten og krever betydelig kompetanse og ressurser. Spesielt i alvorlige former, slik man ser det i spesialisthelsetjenesten, skaper begge tilstander mange kliniske utfordringer, blant annet knyttet til en utpreget behandlingsvegring trass i et opplagt behandlingsbehov og et objektivt skadepotensial. En vet imidlertid lite om hvordan pasienter med denne kombinasjonen av problemer opplever sin sykdom, noe som er viktig i forhold til å kunne hjelpe dem. Formålet med prosjektet er å øke kunnskapen om årsaksattribusjoner og motivasjonelle aspekter hos pasienter som både har spiseforstyrrelser og selvskading.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2527 Prosjektstart: 01.01.2011 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Rolf Wynn
Forskningsansvarlig(e):  UNN
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
28.10.2010 REK nord