Søknad om dispensasjon fra taushetsplikt


Årsaker til økt tilstrømming til uføretrygd blant unge

Prosjektbeskrivelse:
Andelen uføretrygdede under 30 år i Norge har mer enn doblet seg de siste 15 årene. Spesielt har andelen uføretrygdede diagnostisert med psykiske lidelser økt markant. Selv om unge utgjør en liten andel av de totalt antall uføretrygdede, er det av flere årsaker spesielt problematisk at flere unge blir uføre. For å kunne innføre effektive tiltak for å reversere den negative utviklingen, er det imidlertid helt sentralt å ha økt kunnskap om årsakene til den økende andelen unge uføre. Dette prosjektet tar sikte på å kartlegge drivere bak denne trenden. Prosjektet består av fire deler: (i) Detaljert retrospektiv analyse av unge uføre forut for uføretidspunktet (utdanning, helse og behandling, arbeid) (ii) Litteraturoversikt, (iii) Diagnosepraksis; beskrive variasjon i diagnostisering og behandling av unge over tid, mellom regioner og sosial bakgrunn/"klasse". (iv) Betydningen av å få stilt en diagnose, vi vil benytte regional eller annen variasjon i diagnosebruk til å studere effekter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2019 Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Simen Markussen


Behandlet i REK
DatoREK
01.11.2018 REK sør-øst