Forskningsprosjekt


Et brukerperspektiv på lærings- og mestringsprosesser hos personer med hjerneslag og deres nærstående

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektets overordnede mål er å styrke kunnskapen om hva som kan synes å fremme gode lærings- og mestringsprosesser hos personer med hjerneslag og deres nærstående. Målet er å beskrive feltet og utvikle dybdekunnskap om brukererfaringer og hvilke samhandlings- og kunnskapsformer som spiller seg ut i ulike rehabiliteringsforløp og får betydning for læring og mestring. I Norge rammes årlig ca.15 000 personer av hjerneslag og vel 50 000 lever med sykdommens konsekvenser. Opplæring av pasienter og pårørende er lovfestet som en av de fire hovedoppgavene som sykehusene skal ivareta. En oversiktsartikkel i Cochrane viser at personer med hjerneslag og pårørende opplever at de ikke får tilstrekkelig informasjon fra helsepersonellet, og mange opplever seg dårlig rustet til å takle hverdagen når de kommer hjem. Hva innholdet i og hvordan utformingen av slik informasjon til slagrammede og pårørende best kan legges opp, er i liten grad blitt dokumentert gjennom forskning. Studien vil bidra med ny kunnskap på et felt som det er gjort lite empirisk forskning på tidligere. Funnene vil kunne være et viktig dokument i videreutviklingen av opplæringstilbudet til personer med hjerneslag og deres pårørende med basis i brukererfaringer. Forskningen vil være nyttig i arbeidet med å se hvordan opplæring kan integreres som en del av det helhetlige rehabiliteringsforløpet på tvers av forvaltningsnivåene. Resultatene kan også danne et viktig grunnlag for utvikling og validering av spørreskjema rettet mot brukererfaringer for å måle effekt og nytteverdi av opplæringstilbudene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/889 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.01.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Cathrine Arntzen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
03.09.2009 REK nord
04.06.2015 REK nord